05 November 2019

LARAB OKTUBRE 19, 2019 BALITA | US-RP-Japan Kamandag war exercises, ginkundenar han PKP

Ginkundenar han Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) an 10 kaadlaw nga Kamandag war exercises (pagpapahiara para ha gerra) nga ginlansar hadton Oktubre 9-18 nga ginpangunahan han pwersa han militar han US ha pakigburubligay ha AFP ngan Japan Self Defense Force ha Ternate, Cavite.

Ha pahayag nga ginpagawas han Partido hadton Oktubre 12, ginhihimo nga tahub an mga pagpahiara militar komo "kontraterorismo," "humanitarian assistance" ngan "disaster resistance." Ha kamatuoran, ginpapakusog la hini an presensya han militar han US ngan an pagkatin hini ha nasud ilarum han Operation Pacific Eagle-Philippines.

Pangandam liwat an Kamandag war exercises ngan iba pa nga joint exercises komo pag-atubang ha natikagrabe nga ribalan ha poder han China ngan US. Naglalansar na an US ngan AFP han magkalain-lain nga pagpahiara militar tikang pa hadton 2017 agud maseguro an ira pagdodominar ha karukayaknon militar ngan depensahan an ira interes ha Pilipinas.

Sigon ha PKP, hinay-hinay nga nakakab-ot han US an ginsesering nga "inter-operability" ha AFP nga nagtutumuyo nga pagiuson an militar nga pwersa han nasud basar ha ira plano. Direkta liwat hini nga ginkokontrol an pagpalit han mga higamit militar han AFP agud magserbe nga tambakan han mga sobra nga higamit militar han US.

Ginpapakita han war exercises ngan nagpapadayon nga katangkuran han AFP ha US nga nagpapadayon an dominasyon ha Pilipinas han imperyalista nga nasud, luyo han bag-o la nga mga pagbisita ni Duterte ha Russia ngan China. Tungod ha AFP, PNP ngan mga maka-US nga upisyales, akos gud han US nga kontrolon hi Dutere para pumabor ha ira pan-ekonomiya ngan geo-pulitikal nga interes.

Gin-aaghat han Partido an katawhan Pilipino nga isalikway an ideya nga kinahanglan han ayuda militar tikang ha US agud depensahan an iya soberaniya. Dugang pa, pinaagi la han independyente nga pulitikal, diplomatiko ngan militar nga aksyon han nagkakaurusa nga Pilipino magdadaug an pakig-away agud bawion an kontrol ha pangisdaan ngan rekurso han nasud nga pirit nga gin-aagaw han China.

No comments:

Post a Comment