23 October 2019

LARAB OKTUBRE 5, 2019 BALITA | Ika-118 katuig nga anibersaryo han pag-alsa ha Balangiga, ginhinumdom

BALITA | Ika-118 katuig nga anibersaryo han pag-alsa ha Balangiga, ginhinumdom

GINHINUMDOM HAN MGA estudyante han University of the Philippines-Tacloban an nagin pag-alsa han katawhan ha Balangiga, Eastern Samar pinaagi han usa nga gab-i han kultura. Gintawag ini nga "Harantiyaw han mga Lingganay" nga ginpangunahan han konseho han mga estudyante ngan mag kalain-lain nga organisasyon sugad han League of Filipino Students (LFS), UP Ideopraxist, PULSO han Mag-aaram, ngan UP Politikons.

Ginkikilala han imperyalista nga US an pag-alsa ha Balangiga komo usa nga "masaker" kun diin 500 nga Pilipino an gumios kontra ha mga sundalo nga Amerikano nga nanalumpigos ngan nanalapas ha tawhanon nga katungod han mga taga-Balangiga.

An nahimo nga armado nga away amo an pinakadako nga kaperdihan han US ha gerra nga agresyon ha Pilipinas. Sigon ha LFS, angay hinumdumon nga an tinuod nga masaker amo an nagtikang hadton ika-23 han Oktubre 1901 tipaunhan agud puypuyon an katawhan, kun diin diri mamenos ha 50,000 nga molupyo han Balangiga ngan iba pa nga dapit han Samar an ginmasaker han mga sundalo nga Amerikano. Komo bulos han US ha ira kaperdihan, ginsugo mismo ni Gen. Jacob Smith an iya mga sundalo nga patayon an ngatanan nga lalaki nga edad napulo tipaigbaw ngan sunugon an ira mga balay ngan umhanan.

Ginhahatag liwat han grupo an pinakahitaas nga pagsaludar ha mga Pilipino nga namartir ngan naghalad han kinabuhi hadto agud matalwas an aton nasud tikang ha mga Amerikano. Dugang pa han konseho han mga estudyante, 118 katuig na an naglabay kundi diri pa liwat talwas an Pilipinas tikang ha pananalumpigos ngan paniniyupi han imperyalista nga US nga yana pinaagi han rehimen Duterte. Ginpananglitan han grupo an nagpapakuri nga Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o TRAIN Law nga iginpatuman ni Duterte komo manipestasyon han diri direkta nga kontrol han US ha Pilipinas. Ada liwat an implementasyon han MO 32 nga nagresulta han nagti kagrabe nga harasment, panmatay ngan panalapas han tawhanon nga katungod. Gindisenyo ngan ginsusuporta han han US an kontra-insurhensiya nga programa han ngatanan nga niyutiyo nga rehimen.

Nanawagan hira nga pukawon, organisahon ngan pagiuson an katawhan para ig-undong an makanasud ngan demokrati ko nga rebolusyon nga may sosyalista nga perspektiba agud mapatalsik an imperyalista nga US ngan an niyutiyo hini ha nasud sugad kan Duterte. Gin-aghat nira an igkasi kabatan-unan nga igpadayon an naglalarab nga makanasud nga diwa han pag-alsa ha Balangiga.

No comments:

Post a Comment