28 October 2019

LARAB OKTUBRE 12, 2019 BALITA | E-CLIP, instrumento ha pan-ngagaw han tuna

HA LEYTE, PADAYON nga gin-gagamit han mga tropa han Armed Forces of the Philippines ha pangunguna ni 802nd Infantry Brigade commander Gen. Lope Dagoy an programa nga pagpapasurender han rehimen Duterte nga Enhanced Community Livelihood and Integration Program (E-CLIP) para ha pan-ngagaw han tuna han mga kablas nga parag-uma ngan pangungurakot han milyon kapisos han pampubliko nga pondo.

Nanhuhugay hi Gen. Dagoy han relokasyon, kwarta ngan mga benepisyo ilarum han E-CLIP ha mga parag-uma han San Isidro ngan Calubian, agud utro nga maagaw han mga despotiko nga agaron maytuna ngan burukrata kapitalista an mga tuna nga hadto
anay nabawi han mga parag-uma ha mga kontrapyudal nga pakigbisog. Kun kakarawton nira ini han panhugay, masurender hira komo kaapi han BHB ngan maiwas ha ira tuna. Agud mapiritan nga karawton ini, iya ginmanduan an mga mersenaryo nga tropa han 93rd IB ngan 78th IB nga pwersahon an masa ngan tarhugon nga sumurender.

Butaray nga nagkokonsabuhay an militar, dagko nga agaron maytuna ngan lokal nga burukrata para hini nga iskema. Waray pa la mag-iha nagsaad an ahente-militar ni Gen. Dagoy nga hi Thelma Pundulanan alyas “Mayang” ha kada usa nga 600 nga pamilya han tulo kaektarya nga tuna, pabalay nga nagbabalor han P400,000, ngan pakabuhi nga nagbabalor han P15,000, kabalyo han pag-iwas tikang ha tuna nga ira gin-ookuparan ngan pagsurender komo kaapi han BHB. Hini nga Mayo, upod an usa kaiskwad han mga sundalo, gindara ni Pundulanan an pira nga gintudlok nga lider-parag-uma ha kampo han militar ha Ormoc agud paliton han mga Larrazabal an ira mga tuna. Hin diri umabuyon an mga lider, kan Leyte 3rd District Representative Vicente Ching” Veloso hira gindara. Imbes nga igpadayon an pagpusisyon ha tuna han mga parag-uma, hiya an naghugay han “relokasyon” ngan iba pa nga benepisyo ilarum han E-CLIP kabalyo han ira tuna.

Diri mamenos ha 2,018 kaektarya nga katunaan nga gin-agaw han mga dagko nga agaron maytuna nga Larrazabal hadton dekada ‘80 an madinaugon nga nabawi han mga parag-uma. Kalakip ini ha maabot 15,000 kaektarya nga tuna ha magkalain-lain
nga parte han San Isidro, Villaba, ngan Calubian nga nabawi tikang ha mga Larrazabal, Torres, Pongos, ngan Locsin ha dalagan han ira kampanya panmasa. Hini nga 2018, aada ha 300 nga pamilya an nakapusisyon ha 708 kaektarya hini. Sering han mga paraguma, diri ginrerespeto han mga Larrazabal an ira kasarabutan hadton nga diri na hini lalabtan an ira tuna. Tungod hini, nagdesisyon hira nga utro nga ilansar an kontrapyudal nga pakigbisog.

Tikang hiton, ngan labi na kahuman mapatay an usa nga sundalo ha kalugaringon nira nga opensiba kontra ha usa nga yunit han BHB hadton Disyembre, nagin sustenido na an pagkakampo han militar ilarum ni Gen. Dagoy ha ira lugar. Tikang Pebrero, usa kabug-os nga platun han mga elemento han 93rd IB an ginpakat ha Brgy. Taglawigan, San Isidro. Samtang, gindakop han mga sundalo an mga parag-uma nga hira Emilio Adrague Jr. ngan Nathaniel Agustin. Gintarhug nira an duha tubtub ha bumaliktad hira ngan mapiritan nga manudlok an mga inosente nga sibilyan nga gintatahapan nga nasuporta ha BHB. An 600 nga pamilya nga ira ginsaaran mga benepisyo han E-CLIP ira na napasurender ha hadlok nga utro nga antuson an kabangis ni Gen. Dagoy hadton kumander pa la hiya han 19th IB ha panahon han Oplan Bantay Laya II han rehimen Arroyo. Aada ha 1,200 katawo naman an iya pwersahay nga ginpasurender ha usa nga buwa nga “peace rally” ha San Isidro hadton Abril.

Kurapsyon han pampubliko nga pondo an ultimo nga katuyuanan ni Gen. Dagoy ha iya pagigin promotor han E-CLIP. Ha kada “masurender” nga kaaapi han BHB nagsasaad hiya han maabot hin P620,000 nga balor han benepisyo, kun diin P450,000 an para ha pabalay, P15,000 para ha dagmitay nga pinansyal nga bulig, P50,000 para ha pakabuhi, P5,000 para ha conditional cash transfer, P100,000 para ha mga livelihood kit, ngan dugang nga balor basar ha igsusurender nga armas. Subay dinhi, nakada ha P744 milyon an kinahanglan nira nga badyet para ha 1,200 nga "sumurender" ha San Isidro. Milyun-milyon kapisos dinhi an sigurado ginbursa na ni Gen. Dagoy ngan iya mga kakunsabo nga upisyal nga militar tungod kay haros waray sumurender nga nagsumat nga nakuha nira an ginsaad nga balor han benepisyo. Waray pahuway hi Gen. Dagoy ha pag-aghat han pagsurender ilarum han ECLIP tungod kay kun mas damo an napipiritan nga sumurender han militar, mas dako an balor nga poyde niya kawaton ngan han iba nga upisyal. Samtang, iya nahihimo nga malipayon an mga dagko nga agaron maytuna pinaagi han pagsuplay han mga sundalo nga naserbe komo
mersenaryo nga nagpapaiwas han mga parag-uma ha tuna nga ira gin-uuma.

Ilarum han rehimen Duterte, nagpapabilin an epidemya han kawaray tuna. Bisan ano pa nga panhatag han tuna o relokasyon nga ginpeperesentar ni Duterte ngan han iya niyutiyo ha AFP, mapan-uwat ini, mapanlimbong ngan pasista. Pinaagi han E-CLIP, pwersahay nga ginkukuha han iya mga pasista nga tropa an katunaan han mga kablas nga parag-uma, gintitirok an tuna tibalik ha mga despotiko nga agaron maytuna ngan kakunsabo nga burukrata, ngan ginpapanalipdan an monopolyo ha tuna ha kabaryuhan. An mga upisyal ha militar nga higtaas an ranggo napapatambok han milyon kapisos nga balor han pondo han katawhan nga ira ginkawat tikang ha programa.

No comments:

Post a Comment