16 September 2019

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | Kundenaron an kamadarahug han kapulisan ha Hongkong –PKP

HUGOT NGA GINKUNDENAR han Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ha pahayag hini hadton Septyembre 2 an grabe nga kabangis han kapulisan han Hongkong kontra ha mga demonstrador ngan ordinaryo nga sibilyan. Sigon ha PKP, tuyo hini nga kamadarahug nga puypuyon an mga protesta han katawhan han Hongkong nga nagtikang hadton Hunyo kontra ha usa nga ginproponer nga balaud para ha ekstradisyon.

Ha direksyon han administrasyon han Hongkong ilarum han gubyerno han China, nagpakita an mga pulis han armas, gumamit han tear gas ngan batu ta, ngan nanmomba han tubig ha mga nagpoprotesta. Dose-dosena na an nasamaran ngan gatus-gatusan na na an gin-aresto ha mga naglabay nga semana.

Nagpahayag han pakikig-usa an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Pilipinas nga nahiaaguman liwat an parehas nga diktaduryal nga paghahadi nga waray pag-alang nga naga mit han estado poder para ha mga katuyuanan hini. Sigon ha PKP, kinahanglan magdig-on an katawhan han Hongkong ha mga demokratiko nga pakigbisog hini atubangan han grabe nga pasismo.

Pahimatngon liwat hini, kinahanglan magin ma binantayon an katawhan han Hongkong ha panginginlabot han US ngan iba nga poderoso nga nasud.

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | NDF-EV: Kundenaron an pangatake han 8th ID ha mga lokal nga upisyal

AN PANGATAKE NGAN panmirit han 8th Infantry Division-Philippine Army ha mga sibilyan nga upisyal ngan lokal nga gubyerno an nagbubuksas nga hira ngan hi Rodrigo Duterte an tinuod nga persona non grata han katawhan -- ini an iginpagawas nga pahayag han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) hadton Septyembre 4.

Ginkundenar ni Fr. Santiago "Ka Sanny" Salas, tagapagyakan han NDF-EV, an pasista nga militar ngan an DILG han rehimen Duterte ha panmirit hini han mga upisyal nga ideklarar an PKP-BHB-NDF nga mga persona non grata. Sigon ha iya, ginsusuportahan hini an panawagan han hustisya para ha mga ginpatay ngan ginharas para la yumukbo ha pasista nga pagha hadi ni Duterte.

Ginlaygay ni Fr. Salas an magkalain-lain nga pangatake ha mga lokal nga upisyal. Lakip dinhi an pagpatay ha diri mamenos ha unom nga upisyal han barangay ha isla han Samar. Sigon kan Salas, angay la nga ig-insister han mga lokal nga upisyal ngan han katawhan an ira mga demokratiko nga katungod, atuhan an militarisasyon, ngan sukton hi Duterte ngan an berdu go nga mga tawuhan hini.

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | PKP, nanawagan han patriyotiko nga prente kontra ha imperyalista nga China

NAGPAGAWAS HINI NGA Agosto 26 an Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) han pahayag nga nananawagan nga magkaurusa ngan tukuron an usa nga nasyunal nga patriyotiko nga prente kontra ha sustenido ngan sistematiko nga panginlabot han super poder nga China. Ini nga pahayag iginhubad na ha Winaray ngan iginpasamwak.

Gin-aaghat han PKP an mga Pilipino nga ipanawagan an pagpaiwas ha ngatanan nga higamit militar han China ha mga isla han Spratly, ngan an mga pwersa hini labi na an barko han Coast Guard nga Tsino ha Panatag Shoal nga nakakaulang ha mga Pilipino nga parupangisda.

Iginpanawagan liwat ha nasud nga papagbatunon an China kabahin ha insidente ha Recto Bank diin gin-atake an mga parupangisda nga Pilipino, pagpahunong ha mga aktibidad han China ha eksklusibo nga pan-ekonomiya nga sona sugad han sobra nga pangisda ngan pagdakop ha mga nanenelikado nga ihalas nga kamanampan nga marino. Angay liwat nga ipa hunong an China ha pagpapadara han ira mga bokis de gerra ha aton teritoryo ngan iba pa nga eksplorasyon.

Sering han PKP, poyde mag-insister an ka tawhan nga baydan han China an masobra $175 bilyon para ha mga nahibang nga diri mamenos ha 125 kwadrado kilometro han bahura tungod ha iginlasar nga reklamasyon. Bayad gihap hini para ha plete han ira pira katuig nga pag-estar sakob han aton teritoryal nga katubigan.

Tukma gihapon nga ipanawagan han mga Pilipino nga himuon nga pampubliko an ngatanan nga kasarabutan ha pautang ha China. Kinahanglan liwat ikanselar na an mga kasarabutan nga kontra ha interes ngan kaupayan han katawhan Pilipino sugad han mga proyekto ha Chico River ngan Kaliwa nga mga dam.

Dugang pa, angay liwat kanselahon an lisensya ha operasyon han China Telco ngan Huawei Technologies Inc. nga pananag-iya han China agud ipahunong an pagdumara hini ha mga kompaniya ha telekomunikasyon pinaagi han mga tawuhan hini.

Gin-aaghat han PKP an ngatanan nga parupangisda nga Pilipino ngan mga opereytor han fishing boat nga magkaurusa ngan tinagdagko nga gumios ngan magin ha unahan hini nga pakigbisog ha pagdepensa ha aton teritoyal nga katubigan.

Magin an mga patriyotiko nga pwersa han gubyerno, upod an mga militar ngan pulis, ginkukumbinser han PKP nga makiusa ha pag-ato han katawhan Pilipino.

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | Pabalay han NHA, ginhihimo nga baraks han militar

PADAYON NGA ILIGAL nga naukoy an mga sundalo ha mga pabalay nga ginhimo han National Housing Authority (NHA) para ha mga biktima han superbagyo nga Yolanda ha Brgy. Tag-alag, Marabut, Samar.

Han Abril 2018 pa ginhimo nga baraks han mga elemento han 87th IB an mga proyekto nga pabalay, ngan yana ginsaliwnan ini han 46th IB. Samtang, gindara an mga samaran nga elemento han 14th IB ha na sering nga pabalay kahuman hira mareyd han usa katim han BHB hadton Mayo 31 ha Brgy. Pinanag-an, Borongan.

Reklamo liwat han masa, danay nagpa pabuto an mga sundalo nga ginkakahadlok nira labi na nga mga 30 metros la an distansya han mga okupado nga pabalay ha barangay mismo.

Maabot usa kayukot ini nga yunit han pabalay nga nakakontrata ha Gulf Ca nary Construction and Development Inc. Sigon ha NHA, nabalor an gin-award nga kontrata hin haros P40 milyon para la ha 137 nga yunit. An kaurugan nga balor han kontrata han 1,000 nga proyekto ha pabalay naabot hin haros P290 milyon.

Nagtikang an konstruksyon han 2015 kundi hasta yana, haros unom katuig kahuman manlasurbo an bagyo nga Yolanda, waray pa nahuhuman bisan usa nga balay. Dagkot-parong an proyekto, substandard an kahimo ngan an lokasyon bulnerable ha baha ngan pagtono han tuna. Delatado liwat an pagpaswel do, o diri ngani, diri ginbaydan hin eksakto an 40 nga trabaha dor hini nga proyekto. Hini nga urhi, mga menor de edad na an ginpapatrabaho.

LARAB SEPTYEMBER 7 BALITA | 46th IB, mga nagbabalik nga pasista

ANTES AN OPENSIBA han BHB ha Basey hadin Agosto 30, dirudiretso nga pagtalapas ha tawhanon nga katu ngod an ginbubuhat han 46th IB ha mga sibilyan. An 46th IB usa ha mga batalyon nga ginbalik ha Samar tikang han ideklarar nga prayoridad an rehiyon para ha programa nga "kontra-insurhensiya" han rehimen Duterte.

Tikang Pebrero 14, gin-okupar han mga "peace and development team" (PDT) han 46th IB an mga barangay han Hindang, Sinalantan, Caamlungan ngan Guimbaga ha Calbiga. Hinigda hira ha mga pampubliko nga istruktura ngan nakasalado ha mga sibilyan. Una na nira nga gintirok an konseho han mga barangay agud magpasurender ngan magtukod han barangay intellgence network ha mapan-uwat nga ngaran hini nga Barangay Anti-Drugs Abuse Council.

Ha parehas nga adlaw, nagpalupad han drone an Regional Public Safety Battalion han pulis ha Barangay Bugho, Calbiga. Nagtitinawa nira nga ginpakita ha pira nga residente an monitoring screen han drone diin may nakarigo nga babayi ha sapa nga nakalu bas. Sering han usa nga residente, an panmilitar nga gastos gin-gagamit la liwat ha pambabastos.

Samtang, ha Borongan, Eastern Samar, gintarhug ngan gintahapan nga kaapi han BHB hira Jonathan Capones, 22, ngan bayaw hini nga hi Benjamin Ditalo, 36, mga taga-Sityo Bagong Barrio, Barangay Pinanag-an hadton Marso 4. Ginpakianhan hira han mga elemento han 46th IB kun nakain an mga kasama ngan kun paragdara hira han suplay hini. Gintarhug hi Jonathan nga nagpaka-tsino ngan sundang nga an iya postura "pareho han kanan NPA."

Ha sumunod nga adlaw ha sulod han Sityo Bagong Barrio, ginpwersa han mga sundalo hira Joey Anyel, 27, Jojo Andrea, 19, ngan usa nga 14-anyos nga ulitawohay nga igdul-ong hi ra ha ilawod han sityo. Napiritan hira nga umupod tungod ha pagsasaywar ha ira nga an BHB kuno ira ginbubuligan pero waray nira buligi hira nga mga sundalo. Ginpaupod liwat han mga sundalo an menor de edad agud diri kuno hira paglabtan.

LARAB SEPTYEMBER 7 BALITA | 10 nga sundalo, patay kontra ha BHB ha Basey

MAABOT HA 10 nga sundalo an napatay kahuman han susrunod nga aksyon militar han Arnulfo Ortiz Command (AOC o BHB-Western Samar) kontra ha mga elemento han 46th IB ngan 63rd IB han Armed Forces of the Philippines (AFP) ha Basey, Samar tikang Agosto 30 tubtub Septyembre 2.

Una nga ginpabuthan han usa katim han AOC an mga elemento hin hadson hini an Bravo Company han 46th IB ha Purok 1, Barangay Mabini hadton Agosto 30 dapit alas 3:55 han kulop. Ha pinakaurhi nga sumat, lima nga sundalo an napatay ngan usa an samaran.

Lima kaminutos pa an lumahos antes makabulos an mga sundalo ngan tungod han patura pak nira nga pagpabutho, nadaplisan han bala an usa nga 14-anyos nga bata. Largo nga ginbuligan han mga Pula nga mangaraway an bata nga talwas na ha peligro.

Tikang pa han Agosto 25 nag-ooperasyon ha lugar an 17 nga sundalo hin pa buthan hira han mga Pula nga mangaraway. Diri ini malahos ha 20 minutos an kahirayuon tikang ha kampo han mga sundalo ha Mabini.

Iginkalipay han masa an aksyon militar han BHB tungod kay maiha na nira nga panawagan nga birahon an 46th IB. Respon sable ini nga batalyon ha grabe nga mga panalapas ha tawhanon nga katungod.

An mga elemento naman han 63rd IB an binulos hin magreyd ini han usa nga yunit han AOC ha Sityo Rizal, Barangay Bulao dapit alas 7:50 han aga. Kundi lima nga sundalo la gihapon an napatay hin madinaugon nga makapag kontra-opensiba an BHB. Kumita pa an masa nga ginsakay ha duha nga ambulansya an mga kaswalti han AFP.

Bisan pa nakagikan na an mga Pula nga mangaraway, kinse minutos nga dirudiretso nga nagpapabuto han masinggan ngan grenade launcher an mga sundalo. Dapit alas-2 naman han kulop, nagkaengkwentro an BHB ngan usa nga kolum han AFP ha Sitio Guinpondoan, Barangay Cogon.

Samtang, nag-ebakwet an pira nga pamilya han Sityo Guinpondoan ha ira kasapit nga Sityo Rizal tungod han kabaraka han molupyo nga hira an bubulsan han pasista nga AFP. Hadton Agosto 25, ginhalikwat nga waray mandamyento an balay han kapitan ha Sityo Guinpondoan ngan usa pa nga residente han mga armado ngan nagpakabangot nga ka lalakinan nga gin-aalegar nga mga kasundaluhan.

LARAB Septyembre 7 EDITORYAL | Hin-o an tinuod nga gindidiri han katawhan?

SAMWAK NA YANA ha rehiyon an pagpagawas han magkalain-lain nga lokal nga gubyerno han deklarasyon nga "persona non grata" (gindidiri) an Partido Komunista ng Pilipinas-Bagong Hukbong Bayan-National Democratic Front of the Philippines (PKP-BHB-NDFP). Kaparte ini han "daup nga pagiuson an bug-os nga nasud/gubyerno" nga ginlatag han Executive Order 70 (EO 70) ni Rodrigo Duterte, pasista nga pre sidente han Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Pinaagi han EO 70, gindodominar han militar an nasyunal nga gubyerno ngan nangunguna nga programa an "kontra-insurhensiya."

Sanglit, gin-oobligar liwat an mga lokal nga gub yerno pinaagi ha EO 70 nga magkooperar ha militar. Kun diri ngani,
may klaro na nga mga pananglitan han kamadarahug han militar ngada ha mga lokal nga upisyal.

Unom na nga upisyal han barangay an ginpatay yana nga tuig ha isla han Samar nga an hinungdan maisusumpay ha militar. Li ma ha ira an kapitan han barangay nga nadiri ha militarisasyon o gintahapan nga kunektado ha BHB. Ginpapasugbong liwat han militar ha mga lokal nga upisyal ha bug-os nga Samar an pagpondo ha mga buwa nga surender.

Ha Western Samar, nanarhug hadton Enero an mga tropa ni Duterte nga igmamasaker nira an mga upisyal han barangay ngan an molupyo kahuman nga mahiagum nira an damo nga kaswalti ha agway ha BHB. Iligal liwat nga ginsuportahan han militar hadton Mayo nga eleksyon an suok nira nga mga kandidato ha pagka-meyor ha San Jose de Buan ngan Matuguinao, ngan ginpakaraut an kaluyo nga mga kandidato kuno han BHB.

Ha Leyte, gin duduso han militar an mga deklarasyon nga "persona non grata", mga kontra-komunista nga mga rali, ngan mga buwa nga pagpasurender ha mga inosente nga parag-uma. Nakikigkolaborar an dinastiya nga Pe tilla
agud ipatuman an EO 70 ha Leyte, samtang nabulig an dagko nga agaron maytuna agud pasurenderon an mga organisasyon masa han parag-uma ngan bawion an mga kadaugan han agraryo nga rebolusyon.

Sanglit, waray basaranan kundi basura nga hinimuan la han 8th Infantry Division han Philippine Army an ginpapagawas nga mga deklarasyon nga "persona non grata" an PKP-BHB-NDFP. Arogante nga ginpapasunod han rehimen US-Duterte ngan militar an mga lokal nga gubyerno ngan gin-gagamitan han pwersa an mga na diri. Tala pas ini ha prinsipyo nga labaw an sibilyan nga otoridad ha militar. Gintatamakan liwat hi ni an mga makatawo nga
balaud ngan bisan an mga balaud han reaksyunaryo nga sistema. Tungod kay ginpupugos la hira, nangangalas an mga lokal nga gubyerno ha pagpirit ha ira nga magpagawas han deklarasyon nga sukwahi ha reyalidad.

Ha kamatuoran, tampalo ha deklarasyon nga "persona non grata" an padayon nga mapaso nga pagtagad han
masa han katawhan ha mga rebolusyunaryo nga pwersa. Makikit-an ini ha natikakusog nga mga ginerilya nga opensiba han BHB, nga mahihimo la basar ha natikahilarum ngan natikahiluag nga suporta panmasa. Ginpagrabe man an militarisasyon ha kasyudaran ngan ka baryuhan diin ginsusumpay an mga ligal nga aktibista ngan iba pa nga sibilyan ha BHB, waray mahadlok ngan nasulong lugod an mga pakigbisog han nalalangot nga masa para ha tawhanon nga katungod, tuna, trabaho ngan iba pa nga mapaso nga isyu.

Atubangan hini nga pagpasamwak nga "persona non grata" an PKP-BHB-NDFP, kaangayan nga ibalik ha rehimen
US-Duterte ngan militar an pakiana: Hin-o an tinuod nga gindidiri han katawhan?

Diri ba kinahanglan isalikway an pagtraydor ha nasud? Ginpamatud-an ni Duterte nga ura-ura hiya nga niyutiyo tungod kay diri la ha usa nga imperya lista, kundi ngaduha ha US ngan China. Padayon nga nahihigot an Pilipinas ha US ha pulitika, ekonomiya, militar ngan kultura. Ginbaligya na man ni Duterte an nasyunal nga soberaniya ngadto ha China kabalyo han pira kabilyon nga panhukip para ha trilyon dolyar nga balor han mga rekurso ha kadagatan han Pilipinas.

Diri ba kinahanglan isalikway an nangunguna ha pananalumpigos ngan paniniyupi ha katawhan Pilipino? Waray pagpaid an rehimen US-Duterte ha kaupayan han mga kablas. Pabug-at ini ha parag-uma ha pagdiri ha reporma ha tuna ngan mga isyu sugad han liberalisasyon ha importasyon han bugas, bisan kun sigurado nga mapatay ini ha
mga parag-uma ngan mga negosyante han molinuhan. Natikahiluag naman an mga protesta ngan welga han mga tra bahador kontra ha kontraktwalisasyon ngan matiyupion nga mga kundisyon ilarum han langyawanon ngan dagko
nga burgesya kumprador. Gin-aantos han bug-os nga katawhan an dugang nga mga buhis, mga kurap nga proyekto
ha imprastruktura, pagpaura ha mga sundalo ngan pulis samtang himubo an suhol han iba nga natrabaho, natikadunot nga mga serbisyo ngan iba pa nga problema ha presente.

Panigamnan han pankatilingban nga krisis an pagpirit hini nga mga "persona non grata" nga dekla rasyon. Kaparte ini han madarahug nga pamumuno ni Duterte ngan ha paglatag para ha hul-os nga pasista nga diktadura. Hiluagan an militarisasyon ha Eastern Visayas agud pugngan an pakigbisog han mga parag-uma, trabahador ngan iba pa nga kablas. Ginpapatay an mga aktibista ngan an mga gintatahapan la nga nasuporta ha BHB. Samtang waray pa direkta nga deklarasyon han balaud militar, nalabawan na han rehimen US-Duterte an diktadura ni Marcos ha ihap
han mga ginpatay ha iya mga gerra kontra ha katawhan Pilipino.

An pinakamaupay nga mahihimo han mga lokal nga gubyerno amo nga tindugan an ira mga katungod ngan dumiri ha pagsapaw han militar ha ira otoridad ha pagpinirit nga magpagawas hira han mga deklarasyon nga gindudumiri an PKP-BHB-NDFP. Waray katungod an militar nga piriton an mga lokal nga gubyerno ngan an katawhan nga
himuon an ira mahugaw nga trabaho nga pakarauton an rebolusyunaryo nga kagiusan. Lugod, maka tadungan gud
para ha mga lokal nga upisyal ngan katawhan nga ig-insister an ira mga katungod ngan atuhan ha ngatanan nga pamaagi an militarisasyon.

Kinahanglan nga atuhan, ihimulag ngan palagputon an re himen US-Duterte nga traydor ha nasud ngan pakuri ha
katawhan Pilipino. Ini an tinuod nga persona non grata ha katawhan Pilipino. An pagkusog han armado nga pakig‐
bisog dugang nga magpapadagmit hini nga paghusgar han katawhan Pilipino ngadto ha pagpapabagsak ha bug-os
nga reaksyunaryo nga sistema ngan an pagpundar han tinuod nga pagbabag-o.

LARAB AGOSTO 31 PAGSALUDAR | Jolina "Ka Sam" Celedonio: Batan-on, mabayanihon, martir han rebolusyon


GINHAHATAG HAN SERGIO Lobino Command (SLC o BHB-Eastern Samar) an pinakahitaas nga pagsaludar ha
maupay ngan maisog nga anak han katawhan nga hi Kasamang Jolina Bajado Celedonio o Ka Sam nga namartir ha usa nga reyd hadton Mayo 30. Gin-atake an mga kasama han mga elemento han pasista nga Charlie Coy han
14th IB dapit ha Sityo Bagong Barrio, Barangay Pinanag-an, Borongan, Eastern Samar.

Igin-anak hi Ka Sam hadton Hulyo 8, 1998 tikang ha pamilya han kablas nga parag-uma. Ikatulo hiya ha unom nga magburugto. Nakaabot hiya han Grade 9 ha usa nga pampubliko nga eskoylahan ha Borongan, Eastern Samar.

Aktibo nga kaapi han Kabataang Makabayan hi Ka Sam antes magpultaym. Han naglansar han pampulitika nga edukasyon an mga kasama, nagdesisyon hiya nga magpultaym ha BHB hadton Septyembre 26, 2018. Walo kabulan hiya nga nagserbe komo Pula nga mangaraway ngan nagin giya pampulitika hiya han iskwad.

Mahilig magbasa ngan aktibo magpakiana hi Ka Sam sanglit madagmit hiya mahibaro ha kumplikado nga hig
waos han pagrerebolusyon. Kinita an iya talento ngan kabatiran ha pagkanta, pag-arte ha mga drama, pagsayawinterpretasyon ngan pagkomposo han kanta. Interesado hiya nga magin instruktor-edukador ngan Pula nga doktor.

Usa hiya nga determinado nga kasama. Nagin madig-on an iya katindog ha armado nga pakig-away, diri ma
reklamuhon ngan diri makaiya, mabinuligon ngan makisangkayon, ngan nagin matinalahuron ha pagyakan. Sus
baran liwat hiya ha simple nga panginabuhi.

Maupay makisama hi Ka Sam ha mga kasama ngan masa. Nagin matinagdanon ngan makisasangkayon hiya,
ngan magaan makatrabaho kay madagmit la hiya mapatawa. Damo an iiliwon ha iya: an iya mag-upay nga buhat, aktitud, ngan pagtagad ha masa ngan mga kasama. Mamimingaw an mga kasama ha iya.

Ha walo kabulan niya nga pagseserbe ha masa, nagin mahinungdanon an iya kinabuhi. Sering niya ha usa nga
asembliya ha baryo, "Ayaw kita kahadlok mamatay kay nagkakaurusa man kita. Diri ako nahadlok mamatay basta
para ha rebolusyon." Han nababarakaan iya pamilya ha iya kinabuhi, nagdigon hiya nga magpadayon komo Pula nga mangaraway. Determinado hiya nga ipadayon an tinikangan han iya lolo, hi Arsenio "Ka Aman" Bajado, nga
nagbuhis liwat han kinabuhi komo rebolusyunaryo.

Ha tuna nga sinaribuhan niya han dugo, maturok an damo pa nga sugad ni Ka Sam nga may kasingkasing ngan paninindugan para ha klase nga anakbalhas. Damo pa nga maisog ngan mabayanihon nga batan-on an masunod
ha iya.

LARAB AGOSTO 31 BALITA | Panmatay ngan panmirit ha mga lokal nga upisyal ha Northern Samar


Rodante Urtal Command (RUC o BHBNorthern Samar) an Armed Forces of the Philippines (AFP) tungod han panmatay han mga lokal nga upisyal ngan panmirit ha mga munisipal nga gubyerno agud ideklara an PKP-BHB nga "persona non grata" (o gindidiri). Gintudlok ha partikular han RUC an 803rd Infantry Brigade han Philippine Army komo responsable han pagsabrag han pasista nga teror ha prubinsya. Diri mamenos ha lima na nga upisyal han barangay an ginpatay ha Northern Samar.

Ha usa nga pahayag hadton Agosto 26 ni Ka Amado Pesante, tagapagyakan han RUC, nahipatik ha mga militarisado nga lugar an mga panmatay han mga lokal nga upisyal ngan sibilyan sugad han kapitan han Barangay San Miguel, Las Navas nga hi Apolinario “Pening” Lebico; kapitan han barangay nga hi Joselito Zaide, Jr. han Bobon; kapitan han barangay nga hi Bolon Tiopento han Lope de Vega; kagawad han barangay nga hi Allan Barcelon han Catarman, ngan iba pa nga mga biktima. Gindugang niya nga an pinakabag-o dinhi an insidente nga pagpataya ha kapitan han Barangay Rombang, Lao-ang nga amo hi Carmelito Baluyot gab-i han Agosto 19.

Igin-eksplikar han RUC nga an sugad nga kamutangan resulta han kamanduan ni Duterte sanglit hul-os nga
ginbabalewaray han AFP an sibil-pulitikal nga mga kalibrihan, katungod ngan kinabuhi han katawhan ngan iginbutang ha pungkay han kumand an mersenaryo nga AFP ha sulod han mga sibilyan nga ahensya ngan institusyon han Gubyerno han Republika han Pilipinas. Subay ini ha disenyo han National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nga natukod ilarum han Executive Order (EO) 70 ni Duterte hadton November
2018. Sistematiko nga ginhihimo pinaagi han EO 70 nga tamakan han AFP an otoridad han igin-eleher nga mga upisyal han lokal nga gubyerno. Ha maiha nga panahon nahiaagum an lokal nga mga opisyal han pagbalewaray ha ira poder komo lokal nga yunit han reaksyunaryo nga gobyerno. Ha sugad,
gintatalapas han militar an internasyunal nga makatawo nga balaud, an kasarabutan nga CARHRIHL ngan bisan an mga balaud han reaksyunaryo nga gubyerno.

Ginbuksas liwat ni Peasante nga naghahadi an baga-balaud militar ha sumobra-kumulang 30 nga baryo nga
apektado han kombat ngan "peace and development team" o PDT nga mga operasyon. Ginsumat liwat niya an harasment ngan pagpugos han 803rd IBde ha lokal nga mga ahensya ngan
munisipal nga gubyerno agud suportahan ngan pondohan an peke nga papanurender ha mga ordinaryo nga sibilyan. Samtang, ginpipirit naman an mga lokal nga gubyerno nga magdeklara
nga "persona non grata" an mga organisasyon han PKP-BHB-NDFP.

Ha dayag nga surat ha mga lokal nga upisyal hadton Agosto 21, gin-aghat han RUC an mga upisyal han lokal nga gubyerno nga ibuksas ngan atuhan an EO 70 ngan diri magpadara ha militarista nga huyob sugad han kampanya nga igdeklara an PKP-BHBNDFP komo "persona non grata." Ginpanawagan liwat han BHB nga mag-urusa an masa han katawhan ngan mga lokal nga upisyal komo mga diri armado nga sibilyan ngan diri-kombatant, agud ig-insister an gahum han sibilyan nga otoridad ngan diri hira angay diktahan, gamiton ngan igsungsong ha anuman nga armado nga kadelikaduhan.

Dugang nga panalapas
Samtang, nanarhug han pagmasaker an mga sundalo han 20th IB ha mga molupyo han Brgy. Capotoan ha bungto han Las Navas, Northern Samar ha susrunod nga gab-i han Agosto 12 ngan 13, sigon ha Katungod-Sinirangan Bisayas.

Komo pagbulos ha kaperdihan han mga pasista nga tropa ha panharas han BHB ha detatsment nga karaknit han nasering nga baryo, waray wantas nga panalapas ha tawhanon nga katungod han mga sibilyan an ira ginbuhat ha panguna ni Lt. Col. Juan Gullem.

Gintirok han mga sundalo an 143 nga taghimaryo ngan ginlain an kalalakin-an ha kababayin-an, samtang ginbulag an mga batan-on ha ira mga nanay. Gin-interogar ngan ginkuhaan liwat nira han ritrato an pito nga
residente. Iligal nira nga ginsakob an kabablayan han mga residente ngan nagsasrang han kagamitan. Ha
pinakaurhi nga sumat, nakada la gihapon an mga sundalo ha baryo kun diin sige liwat an pagmonitor hini ha
nasakob ngan nagawas nga residente.

Ginsikmit naman han mga sundalo han 43rd IB hi Nario Lagrimas han Brgy. E. Duran, Bobon, Northern Samar ngan an usa nga parag-uma hadton Agosto 8. Gindakop hira samtang nag-uuma hirani ha baryo. Ginbuhian gihapon an waray ngarani nga parag-uma pero waray buhii hi Lagrimas hasta yana.

LARAB AGOSTO 31 BALITA | Rekruter han BHB: Aktibismo o hi Duterte?

HA USA NGA interbyu nga ginawas hadton Agosto 21, igineksplikar ni Prop. Jose Maria Sison nga tungod ha natikakusog nga kagiusan han mga kabatan-unan, hira liwat an prinsipal nga target nga puypuyon han reaksyunaryo nga gubyerno. Grabe nga panhulga ngan pagpatay mismo ha mga aktibista an ginbubuhat han mga pasista agud siguruhon an ira paghuyo. Gin-gagamit na liwat han rehimen Duterte an pira nga personal nga problema han pamilya agud dugang pa nga gipiton an kabatan-unan.

Sugad an desperado nga baton han reaksyunaryo nga gubyerno ha natikakusog ngan natikahilapad nga rebolusyunaryo nga kagiusan. Sigon kan Sison, katungod han kada tagsa nga magpinsar, magyakan, ngan mag-asembliya agud irehistro an ira mga panawagan. Katungod han kada tagsa an magin usa nga aktibista.

Sigon kan Sison, waray pagkakaiba an estilo nira Marcos ngan Duterte ha pagpuypoy ha kagiusan han kabatan-unan. Gin-atuhan ini han mga aktibista pinaagi han mas damo, makusog ngan dagko nga gios-protesta.

Tungod kay nagpapabilin nga dunot la gihapon an sistema han katilingban, nagpapabilin an mapan-ato nga diwa han mga kabatan-unan. Dako an pagtapod ni Sison ha bag-o nga henerasyon han mga aktibista
nga diri basta mahahadlok ngan mayukbo ha pasista nga tiraniya han rehimen US-Duterte.

Sering ni Sison, diri aktibismo an rason kun kay ano natikadamo an estudyante ngan katawhan Pilipino
nga naapi ha Bagong Hukbong Bayan. An nagpapabilin nga mga batakan nga problema han imperyalismo,
pyudalismo ngan burukrata kapitalismo amo an nagduduso ha kada batan-on nga aktibista nga mag-armas ngan ipadayon an pakigbisog ha mas hitaas nga balitang, an armado nga rebolusyon. An rehimen US-Duterte an prinsipal nga paragrekluta han Bagong Hukbong Bayan.

LARAB AGOSTO 31 BALITA | Mga estudyante, gumawas ha klase komo protesta ha panraugdaug ni Duterte

GINBAY-OG HAN YUKUT-YUKOT nga kabatan-unan ngan estudyante upod an ira mga tagsuporta an mga kampus han University of the Philippines ngan iba pa nga unibersidad ha Luzon, Visayas ngan Mindanao ha usa nga nasyunal nga gios-protesta hadton Agosto 20 agud tipahan an pagsakob han pulis ngan militar ha ira mga eskoylahan ngan iba pa nga pasista nga palisiya. Ha Eastern Visayas, ginpangunahan han UP Tacloban an paggios kun diin diri mamenos ha 100 nga estudyante an ginawas ha ira klase ngan nagbuhat han programa ha downtown han syudad.

Ginpakita han mga gios-protesta an hiluagan nga pagkundenar han mga kabatan-unan ha mga matiyupion ngan baga-balaud militar nga palisiya han gubyerno kontra ha ira, sugad han pagsakob han armado nga pwersa han estado ha mga eskoylahan, mandatory ROTC, ngan pagpapaserra han mga eskoylahan nga Lumad. Lurong nga katuyuanan hini nga mga palisiya an pahuyuon ngan puypuyon an kabatanunan komo makusog nga tingog han oposisyon nga kritikal ha kontrakatawhan nga rehimen US-Duterte.

Ha rehiyon, napamatud-an ha mismo nga adlaw han gios-protesta an panraugdaug han rehimen. Ginharas
han mga elemento han PNP an mga kaapi han The Pillar, an panestudyante nga mantalaan han University of Eastern Philippines (UEP) ha Catarman, Northern Samar. Gininterogar han upat nga pulis an punong patnugot han mantalaan kabahin han usa nga seremonya han pandagkot han
kandila nga ginbuhat han mga estudyante agud manawagan han hustisya para ha mga biktima han
panmatay ha Negros. Sigon ha ira, peligro daw ha seguridad han eskoylahan ini nga aktibidad. Tikang Agosto 19, nakikit-an na an mga kapulisan nga naglilinibot ha kampus ngan nangunguha han ritrato han upisina han The Pillar komo panharas tungod kay may rali nga bubuhaton ha
UEP.

Hadto pa ginmomonitor han kapulisan ngan militar an mantalaan nga The Pillar. Hugot nga ginkundenar han mga estudyante an mga panharas ngan Red-tagging nga mga atake han estado ha libre nga pamamahayag. Ginpanawagan naman han College Editors Guild of the Philippines, usa nga nasyunal nga organisasyon han mga mantalaan ha kolehiyo, nga padayon nga magin mabinantayon an mga estudyante ngan ibuksas an tinuod nga kamutangan han nasud.

LARAB AGOSTO 31 BALITA | NDF-EV, ginkundenar an mas mabangis nga "kontra-insurhensiya"

NAGPAHIMATNGON AN NATIONAL Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) kahuman magsaad an militar nga tatapuson ini an insurhensiya ha rehiyon pag-abot han tuig 2022. Ginkundenar ini ni Fr. Santiago "Ka Sanny" Salas, tagapagyakan han NDF-EV, ngan nagklaro nga an tinuod nga target han "kontra-insurhensiya" amo an katawhan nga natipa ha mga matiyupion nga palisiya han rehimen.

Sigon ha NDF-EV, maabot ha 300,000 katawo ha 545 nga baryo ha bug-os nga rehiyon an nagin biktima han militarisasyon ha tulo katuig ni Rodrigo Duterte ha poder.

Kundi dugang nga pahimatngon ni Fr. Salas, samtang natikagrabe an pangatake han 8th Infantry Division-Philippine Army ngan han rehimen US-Duterte ha katawhan, mas maduduso an mga biktima hini nga magsukot han hustisya para ha mga krimen han estado.

Kalakip dinhi nga mga pangatake an pagbalik han balaud kontra ha subersyon, an ginpapintas nga sarbeylans ha kabatan-unan, ngan pan-gigipit ha mga lokal nga upisyal han gubyerno pinaagi han "whole-of-nation/government approach," sigon kan Fr. Salas.

LARAB AGOSTO 31 BALITA | 4 nga sundalo, patay ha operasyon haras

UPAT NGA SUNDALO an patay ngan may iba pa nga mga samara ha duha nga taktikal nga opensiba
han BHB ha Northern Samar, samtang duha naman nga kontra-rebolusyunaryo ngan maraut nga elemento an ginsirutan ha Leyte.

Ginbira han Bagong Hukbong Bayan ha Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) an mga elemento han 20th Infantry Battalion Philippine Army ha usa nga operasyon nga panharas ha Baragay Nagoocan, Catubig, hadton Agosto 11 dapit alas-11 han aga. Diri mamenos ha upat an napatay samtang mayda waray maihap nga samaran
ha mga sundalo.

Ha parehas nga adlaw, ginharas han BHB-RUC an detatsment han Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) ha Brgy. Poponton, Las Navas dapit alas-9:30 han gab-i. Usa nga elemento han kaaway an nasamaran, sigon ha mga inisyal nga sumat.

Lanong an 20th IB komo pasista nga yunit han 8th Infantry Division nga nagpapatuman han Oplan Kapayapaan ha mga bungto han Las Navas ngan Silvino Lobos pinaagi han mga pankombat ngan mapan-uwat nga peace and development (PDT) nga operasyon nga natarget ha mga sibilyan.

Responsable ini ha pagpatay kan Apolinario "Kap Pening" Lebico, kapitan han Barangay San Miguel had
ton Abril, ha pangistraping ha Brgy. Tagab-iran, ha panarhug ngan Redtagging ha mga gintatahapan nga tagsuporta han BHB. Talwas nga nakaatras an mga Pula nga mangaraway han BHB-RUC kahu man an pareho nga atritibo nga aksyon. Leyte. Duha nga ispesyal nga ope rasyon an ginbuhat han BHB-Leyte (Mt. Amandewin Command o MAC) kontra ha usa nga kapitan han barangay nga ahente-militar ngan usa nga lanong nga reypist.

Subay ha desisyon han husgado han katawhan, ginpatok han BHB-MAC an sirot kamatayon kan Vergilio B. Loquias, kapitan han barangay han San Antonio, Hilongos hadton Agosto 15 dapit alas-12 han udto. Aktibo nga kaapi han pukot-paniktik han militar ha barangay hi Loquias ngan responsible ha reyd han kaaway ha BHB hadton Mayo 10, 2017, kun diin namatay an Pula nga mangaraway nga hi Ka Mayo Deregio. Nananarhug liwat hiya han iya
mga molupyo. Gin-uulang niya an mga parag-uma nga kumadto ha ira umhanan ngan gindidid-an an mga residente nga pumalit han bugas nga sobra kuno ha panginahanglan han ira pamilya. Ginpanhimuwa liwat han BHB-MAC an pagbinuwa han militar kabahin han inutang nga dugo ni Loquias ngan pagkahibang ha pakabuhi nga iya ginhimo
ha mga taghimaryo.

Ginpatok liwat han BHB-MAC an sirot kamatayon han husgado han katawhan kan Boboy Tapalla han Carigara, Leyte, hadton Hulyo 7 tungod ha pauru-utro niya nga panreyp ha upat niya nga anak nga babaye ngan iya bugto nga may sakit ha hunahuna. Pira katuig na nga nagrereklamo ha reaksyunaryo nga gubyerno an mga anak ni Tapalla kundi waray la gihapon ini madakop han mga pulis. Kahuman an ispesyal nga operasyon, nagpasalamat an mga anak ngan kaurupdan ni Tapalla ha Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan. Grabe liwat an kalipay han masa tungod hini ngan ginsiguro nira nga talwas nga nakaatras an mga Pula nga mangaraway kahuman hini nga operasyon.

Eastern Samar. Diri mamenos ha unom an kaswalti han mga sundalo ha magkalain-lain nga aksyon militar han BHB-Eastern Samar (Sergio Lobina Command o SLC) tikang Marso tubtub Mayo.

Duha kabeses nga ginharas han BHB-SLC an mga elemento han 46th IB ha bungto han Maydolong ha Brgy. Patag hadton Marso 5 dapit alas 11:30 han aga, ngan ha Brgy. Lapgap hadton Mayo 5 dapit alas 8:00 han aga. Usa an kumpirmado nga patay nga sundalo ngan duha an samaran. Duha liwat nga aktibo nga aset han 14th IB an ginpatukan han sirot kamatayon hadton Mayo 18 ha Quinapondan ngan Mayo 24 ha Borongan.

Samtang, hadton Mayo 30, aktibo nga nagdepensa an BHB kontra ha Charlie Coy han 14th IB ha Brgy. Pinanag-an, Borongan. Ginharas liwat nira an mga sundalo ha sunod nga adlaw. Dako kaupay an kaswalti han kaaway nga duha nga helikopter an ira kinahanglan agud makuha an ira samaran. Dinhi nga aksyon militar naghalad han kinabuhi hi Jolina "Ka Sam" Bajado Celedonio.

LARAB Agosot 31 EDITORYAL | Ipabati an tingog han kabatan-unan ngan estudyante kontra kan Duterte

Ipabati an tingog han kabatan-unan ngan estudyante kontra kan Duterte

HINI NGA AGOSTO 20, ginpangunahan ha rehiyon han mga estudyante han Unibersidad ng Pilipinas (UP)-Tacloban an paggawas ha klase komo kaparte han nasyunal nga adlaw han protesta kontra ha militarisasyon ha mga kampus. Baton ini nga aksyon masa ha ginduduso han rehimen US-Duterte nga sakbon han mga sundalo ngan pulis an mga hayskul ngan kolehiyo, ipatuman an obligado nga treyning militar, igdiri an pag-api ha mga organisasyon masa, ngan iba pa nga pasista nga larang. Lugod, maisugon nga iginpahayag han mga estudyante ngan han ira mga tagsuporta nga isalikway ha mga eskoylahan an pasista nga presidente nga hi Rodrigo Duterte ngan an AFP-PNP.

Nagtitikapaso an kumprontasyon han mga kabatan-unan ngan estudyante ha pasista nga rehimen US-Duterte. Ha naglabay nga mga bulan, bumuylo an opensiba nga atake han rehimen kontra ha mga demokratiko nga katungod han kabatan-unan ngan estudyante. Padayon nga ginpipirit han rehimen nga ibalik an mandatory (obligado) nga ROTC o treyning militar para ha senior high school. Gin-iinsister an presensya han mga sundalo ngan pulis ha sakob han mga hayskul ngan kolehiyo. Samwak liwat an Red-tagging (pagsumpay ha Partido Komunista ngan Bagong Hukbong Bayan) ha mga ligal nga demokratiko nga organisasyon ngan mga lider masa han kabatan-unan ngan estudyante. Ha sugad, ginluluto an sitwasyon agud gipiton, arestuhon o patayon an mga naato nga kabatan-unan ngan estudyante. Lakip ini ha mga pitad han rehimen nga gamiton an bug-os nga gubyernngan iba pa nga sektor agud pukanon kuno an "komunista nga insurhensiya."

Kundi, an tinuod nga katuyuanan ni Duterte amo nga pahuyuon an ngatanan nga nadiri ha iya tiraniya, ngan tukuron an usa nga pasista nga diktadura agud padayon nga maghakin ha poder an iya pamilya ngan barkadahan ngan an mga imperyalista. Ha luyo nga bahin, ura-ura an kahadlok han rehimen nga mabangon an katawhan, labina an milyun-milyon nga kabatan-unan ngan estudyante, kontra ha tiraniya ni Duterte. Yawe an sektor han kabatan-unan ngan estudyante tungod han kadakuon, kamarayhak ngan kamaungod hini ha pagdemanda han pagbabag-o.

Ginsusugbong han kabatan-unan ngan estudyante an pareho nga mga batakan nga problema han katawhan. Gin-aantos han kabatan-unan nga parag-uma ngan trabahador an makuri nga kinabuhi han ira mga kag-anak. Nahihigot la gihapon hira ha kadena han kakablasan tungod kay waray o kulang an tuna ngan trabaho. Ginhihimakuri la gihapon nira an kawarayan han mga batakan nga pankatilingban nga serbisyo sugad han edukasyon, kalibsugan, patubig ngan iba pa. Samtang, an mga nakaeskoyla nga batan-on nagkukuri ha paghuman han ira edukasyon nga dugang nga nagigin dunot, komersyalisado ngan maka-imperyalista. Kulang kaupay an mga magturutdo, higamit ngan pasilidad labina ha kabaryuhan. Ginkakampuhan pa han mga sundalo an pira nga eskoylahan, nga talapas ha internasyunal nga makatawo nga balaud. Ha Mindanao, ginpaserra pa ngani an mga eskoylahan han mga Lumad nga ginsusumpay ha BHB. Mas damo liwat an diri nakakahuman ha pag-eskoyla labina han gin-imponer an K-12 nga programa. Ha Eastern Visayas, dirudiretso an pagluros han ihap han naeskoyla ha kadugangan nga duha katuig ha hayskul tungod han K-12 nga programa (han 2016-2018, naibanan han haros katunga an ihap han nakaabot ha Grade 12).

Katuyuanan han programa nga K-12 nga dugang pa nga ibanan an ihap han makaabot han kolehiyo ngan makapahuman lugod han mga gradweyt para ha barato nga kusog pagtrabaho ngan para ha eksport. Kundi an nakakaabot naman ha kolehiyo naatubang gihapon ha padayon nga paghitaas han matrikula ngan iba pa nga baraydan, himubo nga kalidad han edukasyon, ngan pagpuypoy ha demokratiko nga paggios. An mga nakahuman han kolehiyo nahiaaguman la liwat an kawarayan o kakulang han trabaho, ngan damo an napipiritan nga magtrabaho ha langyaw nga labnasan nga ginbabay-og manta han pankalibutan nga krisis han kapitalismo.

Sanglit, kinahanglan magkaurusa an sektor han kabatan-unan ngan estudyante agud ipakigbisog an ira mga demokratiko nga katungod. Kinahanglan pakusgon an pagpukaw, pag-organisa ngan pagpagios para ha nasyunal demokrasya ha pinakadamo nga estudyante ha kolehiyo ha Tacloban ngan ha iba pa nga sentro nga syudad ngan bungto ha rehiyon. Kinahanglan abuton liwat an mga aada ha hayskul ngan mga komunidad. Pag-usahon hira agud atuhan an pamamasista ni Duterete ha pagmilitarisa ha mga eskoylahan, pagdiri ha mga demokratiko nga organisasyon, pagimponer han mandatory ROTC ngan iba pa nga pasista nga atake ha kabatanunan ngan estudyante. Pag-usahon hira agud ipakigbisog an sistema han edukasyon nga makanasud, siyentipiko ngan para ha masa, nga iba pa nga mga katungod ngan kaupayan para ha sektor.

Kundi makakab-ot la an tinuod nga pagbabag-o kun makig-usa an kabatanunan ngan estudyante ha nasyunal demokratiko nga pakigbisog han katawhan. Kinahanglan makig-usa an mga nakaeskoyla nga batan-on ha mga parag-uma ngan trabahador, labina ha komun nga pakigbisog yana kontra ha pasista nga tiraniya han rehimen USDuterte. Kinahanglan nira kumadto ha kabaryuhan ngan ha mga pabrika agud makig-unong ha batakan nga masa, maghimo han mga pankatilingban nga imbestigasyon ngan pag-analisar, ngan magpartisipar ha ira mga pakigbisog. Nagyiyinawyaw an rehimen US-Duterte nga gin-uuwat an kabatan-unan ngan estudyante agud umapi ha BHB. Kundi hi Duterte mismo an pinakamaupay nga paragrekluta han BHB. Karuyag niya ig-imponer an usa nga pasista nga diktadura agud labaw nga makapangawat an iya pamilya ngan barkada han, ngan agud makagserbe nga mabangis nga niyutiyo han imperyalismo nga US. Sanglit waray lain nga babasulon, kundi an kadunutan mismo han rehimen US-Duterte asya gud an nagduduso ha kabatan-unan ngan estudyante nga umato tubtub nga kumatin han armas.

Kinahanglan ipakig-away han kabatan-unan ngan estudyante an maupay nga kabubwason. Ginhihikaw ini yana ha ira ni Duterte ngan han iya ginhahadian nga bagapyudal ngan bagakolonyal nga reaksyunaryo nga sistema. Sanglit an pinakamaupay nga anak han katawhan amo an nagboboluntaryo para ha Bagong Hukbong Bayan. Ginseserbihan nira an katawhan. An mga batan-on nga parag-uma amo an pinakadamo, ngan ha bulig han mga trabahador, amo an batakan nga kusog han BHB. An mga nakag-eskoyla naman nga batan-on nabulig ha buruhaton pampulitika ngan iba pa nga buruhaton ha BHB ngan ha demokratiko nga gubyerno han katawhan diin nagagamit an ira naadman.

Sigurado nga maaningal pa ha eskoylahan, kakalsadahan ngan komunidad an pag-ato han kabatan-unan ngan estudyante upod an katawhan agud ihimulag, sukton ngan pabagsakon an rehimen US-Duterte. Padadagmiton la ngan diri mapupugngan ni Duterte an pag-api ha armado nga pakig-away han yukut-yukot nga kabatan-unan ngan estudyante.

  1. 4 nga sundalo, patay ha operasyon haras

UPAT NGA SUNDALO an patay ngan may iba pa nga mga samara ha duha nga taktikal nga opensiba
han BHB ha Northern Samar, samtang duha naman nga kontra-rebolusyunaryo ngan maraut nga elemento an ginsirutan ha Leyte.

Ginbira han Bagong Hukbong Bayan ha Northern Samar (Rodante Urtal Command o RUC) an mga elemento han 20th Infantry Battalion Philippine Army ha usa nga operasyon nga panharas ha Baragay Nagoocan, Catubig, hadton Agosto 11 dapit alas-11 han aga. Diri mamenos ha upat an napatay samtang mayda waray maihap nga samaran
ha mga sundalo.

Ha parehas nga adlaw, ginharas han BHB-RUC an detatsment han Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) ha Brgy. Poponton, Las Navas dapit alas-9:30 han gab-i. Usa nga elemento han kaaway an nasamaran, sigon ha mga inisyal nga sumat.

Lanong an 20th IB komo pasista nga yunit han 8th Infantry Division nga nagpapatuman han Oplan Kapayapaan ha mga bungto han Las Navas ngan Silvino Lobos pinaagi han mga pankombat ngan mapan-uwat nga peace and development (PDT) nga operasyon nga natarget ha mga sibilyan.

Responsable ini ha pagpatay kan Apolinario "Kap Pening" Lebico, kapitan han Barangay San Miguel had
ton Abril, ha pangistraping ha Brgy. Tagab-iran, ha panarhug ngan Redtagging ha mga gintatahapan nga tagsuporta han BHB. Talwas nga nakaatras an mga Pula nga mangaraway han BHB-RUC kahu man an pareho nga atritibo nga aksyon. Leyte. Duha nga ispesyal nga ope rasyon an ginbuhat han BHB-Leyte (Mt. Amandewin Command o MAC) kontra ha usa nga kapitan han barangay nga ahente-militar ngan usa nga lanong nga reypist.

Subay ha desisyon han husgado han katawhan, ginpatok han BHB-MAC an sirot kamatayon kan Vergilio B. Loquias, kapitan han barangay han San Antonio, Hilongos hadton Agosto 15 dapit alas-12 han udto. Aktibo nga kaapi han pukot-paniktik han militar ha barangay hi Loquias ngan responsible ha reyd han kaaway ha BHB hadton Mayo 10, 2017, kun diin namatay an Pula nga mangaraway nga hi Ka Mayo Deregio. Nananarhug liwat hiya han iya
mga molupyo. Gin-uulang niya an mga parag-uma nga kumadto ha ira umhanan ngan gindidid-an an mga residente nga pumalit han bugas nga sobra kuno ha panginahanglan han ira pamilya. Ginpanhimuwa liwat han BHB-MAC an pagbinuwa han militar kabahin han inutang nga dugo ni Loquias ngan pagkahibang ha pakabuhi nga iya ginhimo
ha mga taghimaryo.

Ginpatok liwat han BHB-MAC an sirot kamatayon han husgado han katawhan kan Boboy Tapalla han Carigara, Leyte, hadton Hulyo 7 tungod ha pauru-utro niya nga panreyp ha upat niya nga anak nga babaye ngan iya bugto nga may sakit ha hunahuna. Pira katuig na nga nagrereklamo ha reaksyunaryo nga gubyerno an mga anak ni Tapalla kundi waray la gihapon ini madakop han mga pulis. Kahuman an ispesyal nga operasyon, nagpasalamat an mga anak ngan kaurupdan ni Tapalla ha Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan. Grabe liwat an kalipay han masa tungod hini ngan ginsiguro nira nga talwas nga nakaatras an mga Pula nga mangaraway kahuman hini nga operasyon.

Eastern Samar. Diri mamenos ha unom an kaswalti han mga sundalo ha magkalain-lain nga aksyon militar han BHB-Eastern Samar (Sergio Lobina Command o SLC) tikang Marso tubtub Mayo.

Duha kabeses nga ginharas han BHB-SLC an mga elemento han 46th IB ha bungto han Maydolong ha Brgy. Patag hadton Marso 5 dapit alas 11:30 han aga, ngan ha Brgy. Lapgap hadton Mayo 5 dapit alas 8:00 han aga. Usa an kumpirmado nga patay nga sundalo ngan duha an samaran. Duha liwat nga aktibo nga aset han 14th IB an ginpa
tukan han sirot kamatayon hadton Mayo 18 ha Quinapondan ngan Mayo 24 ha Borongan.

Samtang, hadton Mayo 30, aktibo nga nagdepensa an BHB kontra ha Charlie Coy han 14th IB ha Brgy. Pinanag-an, Borongan. Ginharas liwat nira an mga sundalo ha sunod nga adlaw. Dako kaupay an kaswalti han kaaway nga duha nga helikopter an ira kinahanglan agud makuha an ira samaran. Dinhi nga aksyon militar naghalad han kina
buhi hi Jolina "Ka Sam" Bajado Celedonio.

NPA predicts AFP and Dagoy bound to lose in Leyte

EFREN MARTIRES COMMAND
New People's Army-Eastern Visayas Region

Media Release
September 16, 2019

NPA predicts AFP and Dagoy bound to lose in Leyte

The Efren Martires Command (New People’s Army-Eastern Visayas) today said it is the Armed Forces of the Philippines that is on the losing course and along with Gen. Lope Dagoy will be finished in Leyte in the long run. “The people are increasingly attracted to the NPA in the face of the loathsome mass killings of the poor by the Duterte regime in the name of fighting drugs and ‘insurgency,’” said Ka Karlos Manuel, EMC spokesperson. “The people are gearing up to wage armed and unarmed struggles to hasten the downfall of the tyrannical Duterte and his fascist die-hards like Dagoy.”

The NPA also accused Gen. Dagoy of using the fake surrenders of civilians not only for propaganda but also for corruption. “The so-called mass surrender of 1,200 people in the third congressional district of Leyte last April is bogus and for show as propaganda. These people were not NPA members but innocent civilians who were tricked or coerced by the military into ‘surrendering’.”

“Moreover, those who surrendered are supposed to receive tens of millions of pesos in benefits under the Enhanced Community Livelihood Integration Program (E-CLIP). But the people themselves inform the NPA most of them received nothing. We thus believe this and other propaganda shows of surrender are also enriching Gen. Dagoy and other high and civilian and military officials through the enhanced corruption of E-CLIP.”

The Efren Martires Command concluded the countryside of Leyte and the rest of the country will be the graveyard of the AFP. “The NPA will grow ever stronger because the Duterte regime is turning into the best recruiter of the NPA due to its fascist tyranny, corruption and puppetry to foreign interests. A massive people’s uprising can overthrow the Duterte regime in the near future. But the NPA can go on further than regime change. It can accumulate strength and launch offensives targeting the worst human rights violators and plunderers to avenge the people. It can persevere in the countryside in carrying out the people’s war until the cities can be won and the reactionary ruling system overthrown. History is thus not on the side of Gen. Dagoy, who will be digging his own grave in Leyte like the rest of the blowhard AFP generals since the Marcos dictatorship.” #

NPA predicts AFP and Dagoy bound to lose in Leyte

EFREN MARTIRES COMMAND
New People's Army-Eastern Visayas Region


Media Release
September 16, 2019

NPA predicts AFP and Dagoy bound to lose in Leyte

The Efren Martires Command (New People’s Army-Eastern Visayas) today said it is the Armed Forces of the Philippines that is on the losing course and along with Gen. Lope Dagoy will be finished in Leyte in the long run. “The people are increasingly attracted to the NPA in the face of the loathsome mass killings of the poor by the Duterte regime in the name of fighting drugs and ‘insurgency,’” said Ka Karlos Manuel, EMC spokesperson. “The people are gearing up to wage armed and unarmed struggles to hasten the downfall of the tyrannical Duterte and his fascist die-hards like Dagoy.”

The NPA also accused Gen. Dagoy of using the fake surrenders of civilians not only for propaganda but also for corruption. “The so-called mass surrender of 1,200 people in the third congressional district of Leyte last April is bogus and for show as propaganda. These people were not NPA members but innocent civilians who were tricked or coerced by the military into ‘surrendering’.”

“Moreover, those who surrendered are supposed to receive tens of millions of pesos in benefits under the Enhanced Community Livelihood Integration Program (E-CLIP). But the people themselves inform the NPA most of them received nothing. We thus believe this and other propaganda shows of surrender are also enriching Gen. Dagoy and other high and civilian and military officials through the enhanced corruption of E-CLIP.”

The Efren Martires Command concluded the countryside of Leyte and the rest of the country will be the graveyard of the AFP. “The NPA will grow ever stronger because the Duterte regime is turning into the best recruiter of the NPA due to its fascist tyranny, corruption and puppetry to foreign interests. A massive people’s uprising can overthrow the Duterte regime in the near future. But the NPA can go on further than regime change. It can accumulate strength and launch offensives targeting the worst human rights violators and plunderers to avenge the people. It can persevere in the countryside in carrying out the people’s war until the cities can be won and the reactionary ruling system overthrown. History is thus not on the side of Gen. Dagoy, who will be digging his own grave in Leyte like the rest of the blowhard AFP generals since the Marcos dictatorship.” #

11 September 2019

LARAB | Sept 7 Issue: Hin-o an tinuod nga gindidiri han katawhan?

Get your latest copy of Larab here: https://bit.ly/2lKdAfD

05 September 2019

63rd IB commanding officer lying; 5 soldiers dead after NPA counter-offensive

Arnulfo Ortiz Command
New People’s Army – Western Samar

Press Release
September 5, 2019

63rd IB commanding officer lying; 5 soldiers dead after NPA counter-offensive

The commanding officer of the 63rd Infantry Battalion-Philippine Army, Lt. Col. Rizaldo Laurena, is lying when he claims no soldiers were hurt after a successful counter-offensive by the Arnulfo Ortiz Command (AOC or NPA-Western Samar) against the said AFP troops last September 2.

Five soldiers were killed in the first clash between a unit of the AOC and elements of the 63rd IB at Sitio Rizal, Brgy. Bulao, Basey, Samar at around 7:50AM. According to civilian witnesses, the bodies were brought away on two ambulances.

The actual firefight lasted only lasted for four minutes. The Red fighters had already retreated to safe distance but the mercenary soldiers of the AFP continued to indiscriminately fire their machine gun and grenade launcher for more than 15 minutes.

The AOC condems the costly, anti-people, and destructive military operations of the AFP, the funds of which are better off spent for more productive expenses the poor masses can benefit from. The people are the ones spending for these military operations through the regressive taxation of the reactionary government.

Later that day, at around 2PM, Red fighters of the AOC again encountered a column of AFP troops at Sitio Guinpondoan, Brgy. Cogon.

In both military actions, they were able to immediately regroup and safely retreat without suffering any casualty.

The reactionary soldiers are conducting hot pursuit operations against the AOC after the latter's victorious harassment ("haras-bomba") against elements of the 46th IB last August 30 at Purok 1, Brgy. Mabini, Basey, Samar. Two AFP troops were killed in the NPA offensive. According to recent reports, of the four soldiers initially reported wounded, only one is left alive.

Meanwhile, a number of families from Sitio Guinpondoan evacuated to the nearby Sitio Rizal for fear that the fascist AFP troops will retaliate against them, recalling their experience during the reign of the butcher Palparan in 2004-2005.

It can be recalled that after the successful NPA ambush in Brgy. Beri, Calbiga last April against a peace and development team (PDT) of 46th IB, the military killed the captain of the said barangay.

Last August 25, armed men in bonnets believed to be soldiers searched through the house of the barangay captain of Sitio Guinpondoan and of one other resident, without carrying a warrant.#

Arnulfo Ortiz Command
New People’s Army – Western Samar

Pahayag ha Media
4 September 2019

63rd IB commanding officer nagbibinuwa; 5 nga sundalo, patay, sering han NPA

Nagbibinuwa an commanding officer han 63rd Infantry Battalion-Philippine Army nga hi Lt. Col. Rizaldo Laurena nga waray kaswalti kahuman han madinaugon nga kontra-opensiba han Arnulfo Ortiz Command (AOC o BHB-Western Samar) kontra ha mga nasering nga tropa han AFP hadton Septyembre 2.

Lima nga sundalo an napatay ha syahan nga kontra-opensiba han AOC ha mga tropa han AFP ha Sitio Rizal, Brgy. Bulao, Basey, Samar dapit 7:50 han aga. Sigon ha mga nakasaksi, gindara an ira mga patay nga lawas ha duha nga ambulansya.

Linastar hin 4 minutos an balyuay han buto. Harayo na an mga Pula nga mangaraway pero hinagos pa hin 15 minutos an paturapak nga pagpinabuto han machine gun ngan grenade launcher han mga mersenaryo nga sundalo han AFP.

Ginsukna han AOC an sobra-sobra nga gingagasto han AFP ha ira mga kontra-katawhan ngan mapanhibang nga operasyon imbes nga ialutaga an pondo ha produktibo nga kagarastusan nga makakatagamtam an masa nga anakbalhas. Man ngani, ginpapas-an han molupyo ini nga mga kagarastusan militar pinaagi han regresibo nga pagbubuhis.

Dapit alas dos han kulop, utro nga nagkaengkwentro an yunit han AOC ha usa pa nga kolum han AFP ha Sitio Guinpondoan, Brgy. Cogon.

Ha parehas nga agway, madagmit nga nakaregrup ngan talwas nga nakaatras an mga Pula nga mangaraway.

Ginlalanat han mga reaksyunaryo nga sundalo an yunit han AOC nga naglansar han haras-bomba kontra ha mga elemento han 46th IB hadton Agosto 30 ha Purok 1, Brgy. Mabini, Basey, Samar. Duha nga tropa han AFP an napatay hini nga opensiba. Sigon ha mga urhi nga report, ha upat nga samaran, usa na la an nagpapabilin nga buhi.

Samtang, nag-ebakwet an pira nga pamilya han Sitio Guinpondoan ha ira kasapit nga Sitio Rizal tungod han kabaraka han molupyo nga hira an bubulsan han pasista nga AFP, sugad han ira nahiaguman han panahon han berdugo nga hi Palparan hadton 2004-2005.

Mahinunumduman nga kahuman han madinaugon nga ambus han BHB ha Brgy. Beri, Calbiga hadton Abril 23 kontra ha naka-PDT nga yunit han 46th IB, ginpatay han kasundaluhan an kapitan han nasering nga barangay.

Han Agosto 25 naman, ginhalughog hin waray dara-dara nga search warrant an balay han sitio kapitan han Guinpondoan ngan usa pa nga residente hin mga armado ngan nagpaka-bonnet nga kalalakin-an nga gin-aalegar nga mga kasundaluhan.#

04 September 2019

NDF-EV condemns AFP’s attacks on local officials as revealing who is the real persona non grata

The National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas today condemned the Philippine Army’s 8th Infantry Division forattacking or coercing the GRP’s civilian officials and local government units into declaring the CPP-NPA-NDF as “persona non grata.”

“We denounce the fascist military led by Maj. Gen. Pio Dinoso III and the Department of Interior and Local Government led by ex-military chief Eduardo Año for orchestrating persona non grata declarations by the GRP’s local government units under duress,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas. “These declarations are thus hogwash. Furthermore, we support the demand for justice for civilian officials who have been killed or harassed to compel their submission to Executive Order 70 that essentially violated democracy by dictating military supremacy over the civilian government .”

The NDF-EV spokesperson then noted, “In Northern Samar, no less than five barangay officials have been killed this year, widely suspected to be the doing of the 803rd IBde led by Brig. Gen. Ramil Bitong. These include San Miguel, Las Navas Barangay Chairman Apolinario “Pening” Lebico, Bobon Barangay Chairman Joselito Zaide, Jr., Barangay Chairman Bolon Tiopento in Lope de Vega, Barangay Council Member Allan Barcelon in Catarman, and most recently Rombang, Lao-ang Barangay Chairman Carmelito Baluyot last August 19. The military also forces local officials to fund the fake surrenders of ordinary civilians who are paraded as NPA members.”

Fr. Salas added, “In Western Samar, elements of the 63rd IB threatened to massacre barangay officials and their constituents in Bay-ang, San Jorge when residents refused to return to their homes after fleeing from the aerial bombings and strafing by soldiers last January. In March, soldiers from the 87th IB forced barangay officials from San Jose de Buan (whose residents also evacuated from their village swarmed by soldiers) to attend a “peace rally” where they were made to surrender as members of the NPA.


“Duterte’s trooops also committed electioneering by backing pro-military mayoralty candidates, who lost in San Jose de Buan but won in Matuguinao. Meanwhile, Barangay Chairman Wilmar Calutan of Beri, Calbiga, was killed last April 25 by assailants whom many witnesses identified as elements of the 46th IB after a successful NPA offensive on the said military unit.”

The NDF-EV spokesperson also called attention to Leyte, where persona non grata declarations, anti-communist “peace rallies,” “peace and development” operations and other anti-democratic measures are widely employed by the Army’s 802nd IBde led by Brig. Gen. Lope Dagoy.

Fr. Salas concluded, “The arrogant dictates on the civilian bureaucracy and the use of violence against local officials go to show the real persona non grata is none other than Rodrigo Duterte and his fascist military. They have no legal and political basis to declare the CPP-NPA-NDF persona non grata. The local government units of the GRP and the people’s democratic government do not even openly relate with each other. Meanwhile, the masses of the people warmly welcome the NPA their homes and communities. The people know the NPA is fighting for national freedom and social liberation. In the eyes of the people, the truly undesirable ones are the US-Duterte regime and its military. Duterte himself is most contemptible as a traitor and sell-out twice over to Chinese and US imperialism.

“The military has no right to force the local government and the people to do their dirty job, in the name of whole-of-nation or -government approach. On the other hand, the local officials and government units and the people are entirely correct in asserting their democratic rights, resisting militarization by all possible means, and bringing Duterte and his bloodthirsty armed minions to account.”#