26 December 2018

NDF-EV: Igselebrar an singkwenta katuig han pamumuno han Partido ha nagkakaurusa nga prente ngan ha rebolusyon Pilipino

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
Tagapagyakan
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
December 26, 2018

Mapaso nga ginsasaludaran han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) an Partido Komunista ng Pilipinas-MLM ha ika-50 nga anibersaryo han katukod hini. Padayon nga hin-gigiyahan an NDFP han pamumuno han Partido ha demokratiko nga rebolusyon han katawhan, nga tukma nga ginklaro han Partido ngan ginhahangkop han milyun-milyon nga katawhan nga sumuporta hini ha naglabay nga katunga han siglo nga pakig-away para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya.

Pasidunggan naton hin hul-os nga respeto an mga martir han kontra-diktadura ngan kontra-pasista nga mga pakigbisog, sugad nira Dr. Remberto “Bobby” de la Paz, Fr. Rudy Romano, Atty. Felidito Dacut, Atty. Norman Bocar, Prof. Jose Ma. Cui, Dr. Bartolome Resuela, Pastor Edison Lapuz, ngan damo pa nga iba nga naghalad han ira kinabuhi ha Eastern Visayas. Hinaot nga an ira pananglitan mapahinumdom ha aton han dako kaupay nga mga sakripisyo nga kinahanglan agud pabagsakon an mga despotiko nga rehimen, ngan pagiuson an damo pa nga sumurunod nga makigbisog para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya.

Pinaagi han Partido nga nalalamragan ngan tukma nga naaplikar han Marxismo-Leninismo-Panhunahuna nga Mao Zedong ha kongkreto nga kundisyon han katilingban Pilipino, nahibaro an katawhan Pilipino nga gamiton an nagkakaurusa nga prente kadungan han armado nga pakig-away nga ginlalansar han Bagong Hukbong Bayan. An Partido, Hukbong Bayan ngan Nagkakaurusa nga Prente amo an tulo nga gamhanan nga armas han katawhan agud matalwas hira ha baga-kolonyal nga bagapyudal nga pagkagapos.

Kun waray an Partido nga gin-gigiyahan han Marxismo-Leninismo-Maoismo, diri marereyalisar han katawhan Pilipino an importansya han nagkakaurusa nga prente komo gamhanan nga armas ngan nagpabilin nga buhag ngan maluya atubangan han superyor nga kaaway nga imperyalismo nga US ngan lokal nga mga niyutiyo hini. Pinaagi han Partido, napupukaw an katawhan ha rebolusyunaryo nga tahas han proletaryado nga Pilipino nga pamunuan an nasyunal demokratiko nga rebolusyon ngadto ha kadaugan nga mayda sosyalista nga perspektiba. An klase nga parag-uma amo an pinakamatapuran nga alyado han proletaryado nga nagbubug-os han mayoriya ha Bagong Hukbong Bayan kun diin absoluto nga namumuno an Partido. An batakan nga alyansa ginsusuportahan han petiburgesya ha kasyudaran ngan makanasud nga seksyon han nasyunal nga burgesya, tubtub ha mga seksyon han reaksyunaryo nga naghahadi nga naapi ha hiluag nga nagkakaurusa nga prente.

Pinaagi han tukma nga linya han Partido, nabug-os an yukut-yukot nga aktibista nga ginpanday ha kalayo han diktadura nga Marcos komo pinakakonsolidado nga seksyon han nagkakaurusa nga prente ha pagkatukod han National Democratic Front hadton 1973. Hadto tubtub ngada yana, an mga kadre ngan kaapi han Partido hilarum nga nakagamot ha mga panmasa nga organisasyon, ha sikreto ngan dayag, nag-oorganisaha mga pabrika, asyenda, eskoylahan, hospital, upisina, mga komunidad han kablas ha syudad ngan baryo, ngan bisan ha mga institusyon han reaksyunaryo nga gubyerno, nakikig-away para ha nasyunal demokratiko nga interes han katawhan ngan nasuporta ha armado nga pakig-away.

Gintataglawas han NDF an mga organo han pampulitika nga poder nga ginhahasok ha bug-os nga nasud ngan kun diin magtitikang an Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan, ngan diin an mga kablas nga waray tingog ha lain nga mga lugar, tinuod nga mayda demokratiko nga pamumuno. Sanglit ha kabaryuhan, ginpapamunuan han Partido an pagkamayda poder han katawhan pinaagi han agraryo nga rebolusyon, pagpatuman han rebolusyunaryo nga hustisya, ngan ha pan-edukasyon, pankultura ngan pankatilingban nga kaupayan.

Madinaugon nga ginpamunuan han Partido an hiluag nga masa han katawhan ha pagpabagsak ha duha nga tiraniko nga rehimen – han pasista nga diktador nga Marcos ngan han kurap nga Estrada – ngan yana ginkakatubang an kadagmitan nga tahas nga tukuron an hiluag nga nagkakaurusa nga prente kontra ha tarhug han diktadura han rehimen Duterte. An presente nga reaksyunaryo nga rehimen ha yana baga-baga na nga naimplementar han balaud militar ha nasud pinaagi han pagmilitarisa ha kabaryuhan. Kundi nakukurian liwat ini nga kumpayot ha poder atubangan han nadako nga oposisyon han katawhan tungod han baga-kolonyal ngan bagapyudal nga krisis.

Ginlalansar yana han rehimen US-Duterte an usa nga gerra nga mas mabangis, mapanbulos ngan waray kaluoy itanding ha naglabay; an ura-ura kadamo nga minatay tikang kan Duterte Oplan Tokhang, gerra ha Marawi ngan Oplan Kpayapaan nga napakita han “kamabangis nga waray balaud.” Sanglit an mga tag-undong han tawhanon nga katungod, mga tawo ha singbahan, mga abogado ngan iba pa nga nahigugma ha katawhan kinahanglan tumindog ngan depensahan an ira mga demokratiko nga katungod, ibuksas an tinuod nga kawaray balaud han rehimen, ngan bumulig nga tukuron an pinakahiluag nga nagkakaurusa nga prente agud paiwason hi Duterte ngan tapuson an iya tiraniya.

Ginpapanawagan han NDF-EV an ngatanan nga rebolusyunaryo, demokratiko ngan patriyotiko nga pwersa nga igselebrar hin hul-os nga kalipay an ika-singkwenta katuig han Partido Komunista han Pilipinas. Pinaagi han aton mga kanta, sayaw, ngan iba pa nga obra, iladawan naton an riko nga rebolusyunaryo nga eksperyensya ngan dakila nga pagkaurusa han katawhan Eastern Visayas. Magpabilin kita nga puno han rebolusyunaryo nga optimismo agud hul-os nga dumaug kontra ha imperyalimso nga US, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo. Ilansar naton an mga asembliya, martsa ngan rali agud hinumdumon an mga kadaugan han Partido ngan demokratiko nga rebolusyon ha Pilipinas ngan kumalap han suporta para ha armado nga pakig-away tikang ha pinakahiluag nga masa.

Mahimuon naton nga ipatuman an buruhaton ha nagkakaurusa nga prente, ha pagtukod han mga taktikal nga alyansa ngan ha pagtukod han pinakahiluag nga nagkakaurusa nga prente agud ihimulag ngan ibagsak an rehimen US-Duterte. Kinahanglan nga ibuksas naton an lokal nga erestorya pankamurayawan ni Duterte komo saywar agud mabuhag an rebolusyunaryo nga kagiusan, ngan magpahayag lugod han suporta para ha negosasyon giutan han NDFP ngan GRP. Magpakaupay kita ha rebolusyunaryo nga duhaan nga taktika agud singabuton an mga kontradiksyon giutan han mga naghahadi nga klase, kabigon an pinakadamo ngan ihimulag an pinakahaligot nga target ha tiabot nga reaksyunaryo nga eleksyon.

Maglansar kita han rebolusyunaryo nga pakigbisog ha ngatanan nga porma ngan ngatanan nga lugar agud ig-undong an nasyunal ngan demokratiko nga interes han katawhan. An natikagrabe nga krisis sosyo-ekonomiko nagpapahinog han kundisyon agud pukawon, organisahon, ngan mobilisahon an milyun-milyon nga Pilipino kontra ha grabe nga kawaray tuna, kawaray trabaho, mahal nga mga presyo, ngan kurap ngan baga-diktador nga rehimen.


Mabuhay an Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay an rebolusyon Pilipino!

Mabuhay an katawhan Pilipino!

--

Celebrate fifty years of Party leadership of the united front and of the Philippine revolution

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
Spokesperson
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
December 26, 2018

The National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) warmly congratulates the Communist Party of the Philippines-MLM on the 50th anniversary of its establishment. The NDF-EV continues to be guided by the Party’s leadership of the people’s democratic revolution, correctly ascertained by the Party and proven by the millions of Filipinos whose support it has gained in the half a century of struggle for national liberation and democracy.

With the Party enlightened by and correctly applying Marxist-Leninist-Mao Zedong Thought to the concrete conditions of Philippine society, the Filipino people learned to wield the united front together with the armed struggle waged by the New People’s Army. The Party, the People’s Army and the United Front are the three magic weapons of the people to free themselves from their semi-colonial and semifeudal bondage.

If not for a Party guided by Marxism-Leninism-Maoism, the Filipino people would not have realized the importance of the united front as a powerful weapon for the revolution and remained divided and weak before the superior enemy that is US imperialism with its local puppets. Through the Party, the people are enlightened to the revolutionary task of the Filipino proletariat to lead the national democratic revolution to victory with a socialist perspective. The peasant class is the most reliable ally of the proletariat and comprises the majority in the New People’s Army over which the Party exercises absolute leadership. The basic alliance is supported by the urban petty bourgeoisie and the patriotic section of the national bourgeoisie, up to sections of the reactionary elite who join the broad united front.

Only through the Party’s correct line were thousands of activists forged in the fire of the Marcos dictatorship finally formed as the most consolidated section of the united front with the establishment of the National Democratic Front in 1973. Then and until now, Party cadres and members are immersed deep in mass organizations, both underground and open, organizing in factories, haciendas, schools, hospitals, offices, rural and urban poor communities and even institutions of the reactionary government, fighting for the people’s national democratic interests and supporting the armed struggle.

The NDF represents the organs of political power being seeded across the country from which the People’s Democratic Government shall grow, and where the rural destitute, voiceless elsewhere, are able to exercise true democratic leadership. Thus across the countryside, the Party leads the empowerment of the people through agrarian revolution, fulfill revolutionary justice, and improve their educational, cultural, and social well-being.

The Party successfully led the broad masses of the Filipino people in toppling two tyrannical regimes – of the fascist dictator Marcos and of the corrupt Estrada – and now, is presented with the urgent task of building the broad united front against the looming dictatorship of the Duterte regime. The present reactionary regime is already establishing de facto nationwide martial law through militarizing the countryside. But it is struggling to hold on to power in the face of growing opposition from the people over the semifeudal and semic-colonial crisis.

The US-Duterte regime wages a war far more brutal, vindictive and merciless than in the past; the numerous dead from Duterte’s Oplan Tokhang, Marawi siege and Oplan Kapayapaan tells the story of its “lawless violence.” Thus human rights advocates, church people, lawyers and others who love the people must stand up and defend their democratic rights, to expose the real lawlessness of the regime, and help build the broadest united front to oust Duterte and finally end his tyranny.

The NDF-EV also rallies all revolutionary, progressive and democratic forces to celebrate with great joy the 50th year of the Communist Party of the Philippines. Through our songs, dances, and other works of art, let us depict the rich revolutionary experience and the great unity of the people of Eastern Visayas. Fired with revolutionary optimism to achieve complete victory against US imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism in the near future, let us launch assemblies, marches, and rallies to commemorate the triumphs of the Party and the Philippine democratic revolution and gather support for the armed struggle from the broadest masses.

Let us be creative in carrying out united front work, in forming tactical alliances and in building the broadest united front to isolate and topple the US-Duterte regime. We must expose Duterte’s local peace talks as psychological warfare intended to divide the revolutionary movement, and instead voice support for the negotiations between the NDFP and GRP. We must masterfully use revolutionary dual tactics to take advantage of the contradictions among the ruling classes, win over the many and isolate the narrowest target in the upcoming reactionary elections.

Let us wage revolutionary struggle in all forms and in all venues to put forward the national and democratic interests of the people. The worsening economic crisis in the country provide the ripe conditions to arouse, organize, and mobilize the millions of Filipinos against the brunt of landlessness, joblessness, exorbitant prices, and a corrupt and dictatorial regime.

Long live the Communist Party of the Philippines!

Long live the Philippine revolution!

No comments:

Post a Comment