26 December 2018

NDF-EV: Igselebrar an singkwenta katuig han pamumuno han Partido ha nagkakaurusa nga prente ngan ha rebolusyon Pilipino

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
Tagapagyakan
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
December 26, 2018

Mapaso nga ginsasaludaran han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) an Partido Komunista ng Pilipinas-MLM ha ika-50 nga anibersaryo han katukod hini. Padayon nga hin-gigiyahan an NDFP han pamumuno han Partido ha demokratiko nga rebolusyon han katawhan, nga tukma nga ginklaro han Partido ngan ginhahangkop han milyun-milyon nga katawhan nga sumuporta hini ha naglabay nga katunga han siglo nga pakig-away para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya.

Pasidunggan naton hin hul-os nga respeto an mga martir han kontra-diktadura ngan kontra-pasista nga mga pakigbisog, sugad nira Dr. Remberto “Bobby” de la Paz, Fr. Rudy Romano, Atty. Felidito Dacut, Atty. Norman Bocar, Prof. Jose Ma. Cui, Dr. Bartolome Resuela, Pastor Edison Lapuz, ngan damo pa nga iba nga naghalad han ira kinabuhi ha Eastern Visayas. Hinaot nga an ira pananglitan mapahinumdom ha aton han dako kaupay nga mga sakripisyo nga kinahanglan agud pabagsakon an mga despotiko nga rehimen, ngan pagiuson an damo pa nga sumurunod nga makigbisog para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya.

Pinaagi han Partido nga nalalamragan ngan tukma nga naaplikar han Marxismo-Leninismo-Panhunahuna nga Mao Zedong ha kongkreto nga kundisyon han katilingban Pilipino, nahibaro an katawhan Pilipino nga gamiton an nagkakaurusa nga prente kadungan han armado nga pakig-away nga ginlalansar han Bagong Hukbong Bayan. An Partido, Hukbong Bayan ngan Nagkakaurusa nga Prente amo an tulo nga gamhanan nga armas han katawhan agud matalwas hira ha baga-kolonyal nga bagapyudal nga pagkagapos.

Kun waray an Partido nga gin-gigiyahan han Marxismo-Leninismo-Maoismo, diri marereyalisar han katawhan Pilipino an importansya han nagkakaurusa nga prente komo gamhanan nga armas ngan nagpabilin nga buhag ngan maluya atubangan han superyor nga kaaway nga imperyalismo nga US ngan lokal nga mga niyutiyo hini. Pinaagi han Partido, napupukaw an katawhan ha rebolusyunaryo nga tahas han proletaryado nga Pilipino nga pamunuan an nasyunal demokratiko nga rebolusyon ngadto ha kadaugan nga mayda sosyalista nga perspektiba. An klase nga parag-uma amo an pinakamatapuran nga alyado han proletaryado nga nagbubug-os han mayoriya ha Bagong Hukbong Bayan kun diin absoluto nga namumuno an Partido. An batakan nga alyansa ginsusuportahan han petiburgesya ha kasyudaran ngan makanasud nga seksyon han nasyunal nga burgesya, tubtub ha mga seksyon han reaksyunaryo nga naghahadi nga naapi ha hiluag nga nagkakaurusa nga prente.

Pinaagi han tukma nga linya han Partido, nabug-os an yukut-yukot nga aktibista nga ginpanday ha kalayo han diktadura nga Marcos komo pinakakonsolidado nga seksyon han nagkakaurusa nga prente ha pagkatukod han National Democratic Front hadton 1973. Hadto tubtub ngada yana, an mga kadre ngan kaapi han Partido hilarum nga nakagamot ha mga panmasa nga organisasyon, ha sikreto ngan dayag, nag-oorganisaha mga pabrika, asyenda, eskoylahan, hospital, upisina, mga komunidad han kablas ha syudad ngan baryo, ngan bisan ha mga institusyon han reaksyunaryo nga gubyerno, nakikig-away para ha nasyunal demokratiko nga interes han katawhan ngan nasuporta ha armado nga pakig-away.

Gintataglawas han NDF an mga organo han pampulitika nga poder nga ginhahasok ha bug-os nga nasud ngan kun diin magtitikang an Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan, ngan diin an mga kablas nga waray tingog ha lain nga mga lugar, tinuod nga mayda demokratiko nga pamumuno. Sanglit ha kabaryuhan, ginpapamunuan han Partido an pagkamayda poder han katawhan pinaagi han agraryo nga rebolusyon, pagpatuman han rebolusyunaryo nga hustisya, ngan ha pan-edukasyon, pankultura ngan pankatilingban nga kaupayan.

Madinaugon nga ginpamunuan han Partido an hiluag nga masa han katawhan ha pagpabagsak ha duha nga tiraniko nga rehimen – han pasista nga diktador nga Marcos ngan han kurap nga Estrada – ngan yana ginkakatubang an kadagmitan nga tahas nga tukuron an hiluag nga nagkakaurusa nga prente kontra ha tarhug han diktadura han rehimen Duterte. An presente nga reaksyunaryo nga rehimen ha yana baga-baga na nga naimplementar han balaud militar ha nasud pinaagi han pagmilitarisa ha kabaryuhan. Kundi nakukurian liwat ini nga kumpayot ha poder atubangan han nadako nga oposisyon han katawhan tungod han baga-kolonyal ngan bagapyudal nga krisis.

Ginlalansar yana han rehimen US-Duterte an usa nga gerra nga mas mabangis, mapanbulos ngan waray kaluoy itanding ha naglabay; an ura-ura kadamo nga minatay tikang kan Duterte Oplan Tokhang, gerra ha Marawi ngan Oplan Kpayapaan nga napakita han “kamabangis nga waray balaud.” Sanglit an mga tag-undong han tawhanon nga katungod, mga tawo ha singbahan, mga abogado ngan iba pa nga nahigugma ha katawhan kinahanglan tumindog ngan depensahan an ira mga demokratiko nga katungod, ibuksas an tinuod nga kawaray balaud han rehimen, ngan bumulig nga tukuron an pinakahiluag nga nagkakaurusa nga prente agud paiwason hi Duterte ngan tapuson an iya tiraniya.

Ginpapanawagan han NDF-EV an ngatanan nga rebolusyunaryo, demokratiko ngan patriyotiko nga pwersa nga igselebrar hin hul-os nga kalipay an ika-singkwenta katuig han Partido Komunista han Pilipinas. Pinaagi han aton mga kanta, sayaw, ngan iba pa nga obra, iladawan naton an riko nga rebolusyunaryo nga eksperyensya ngan dakila nga pagkaurusa han katawhan Eastern Visayas. Magpabilin kita nga puno han rebolusyunaryo nga optimismo agud hul-os nga dumaug kontra ha imperyalimso nga US, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo. Ilansar naton an mga asembliya, martsa ngan rali agud hinumdumon an mga kadaugan han Partido ngan demokratiko nga rebolusyon ha Pilipinas ngan kumalap han suporta para ha armado nga pakig-away tikang ha pinakahiluag nga masa.

Mahimuon naton nga ipatuman an buruhaton ha nagkakaurusa nga prente, ha pagtukod han mga taktikal nga alyansa ngan ha pagtukod han pinakahiluag nga nagkakaurusa nga prente agud ihimulag ngan ibagsak an rehimen US-Duterte. Kinahanglan nga ibuksas naton an lokal nga erestorya pankamurayawan ni Duterte komo saywar agud mabuhag an rebolusyunaryo nga kagiusan, ngan magpahayag lugod han suporta para ha negosasyon giutan han NDFP ngan GRP. Magpakaupay kita ha rebolusyunaryo nga duhaan nga taktika agud singabuton an mga kontradiksyon giutan han mga naghahadi nga klase, kabigon an pinakadamo ngan ihimulag an pinakahaligot nga target ha tiabot nga reaksyunaryo nga eleksyon.

Maglansar kita han rebolusyunaryo nga pakigbisog ha ngatanan nga porma ngan ngatanan nga lugar agud ig-undong an nasyunal ngan demokratiko nga interes han katawhan. An natikagrabe nga krisis sosyo-ekonomiko nagpapahinog han kundisyon agud pukawon, organisahon, ngan mobilisahon an milyun-milyon nga Pilipino kontra ha grabe nga kawaray tuna, kawaray trabaho, mahal nga mga presyo, ngan kurap ngan baga-diktador nga rehimen.


Mabuhay an Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay an rebolusyon Pilipino!

Mabuhay an katawhan Pilipino!

--

Celebrate fifty years of Party leadership of the united front and of the Philippine revolution

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
Spokesperson
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
December 26, 2018

The National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) warmly congratulates the Communist Party of the Philippines-MLM on the 50th anniversary of its establishment. The NDF-EV continues to be guided by the Party’s leadership of the people’s democratic revolution, correctly ascertained by the Party and proven by the millions of Filipinos whose support it has gained in the half a century of struggle for national liberation and democracy.

With the Party enlightened by and correctly applying Marxist-Leninist-Mao Zedong Thought to the concrete conditions of Philippine society, the Filipino people learned to wield the united front together with the armed struggle waged by the New People’s Army. The Party, the People’s Army and the United Front are the three magic weapons of the people to free themselves from their semi-colonial and semifeudal bondage.

If not for a Party guided by Marxism-Leninism-Maoism, the Filipino people would not have realized the importance of the united front as a powerful weapon for the revolution and remained divided and weak before the superior enemy that is US imperialism with its local puppets. Through the Party, the people are enlightened to the revolutionary task of the Filipino proletariat to lead the national democratic revolution to victory with a socialist perspective. The peasant class is the most reliable ally of the proletariat and comprises the majority in the New People’s Army over which the Party exercises absolute leadership. The basic alliance is supported by the urban petty bourgeoisie and the patriotic section of the national bourgeoisie, up to sections of the reactionary elite who join the broad united front.

Only through the Party’s correct line were thousands of activists forged in the fire of the Marcos dictatorship finally formed as the most consolidated section of the united front with the establishment of the National Democratic Front in 1973. Then and until now, Party cadres and members are immersed deep in mass organizations, both underground and open, organizing in factories, haciendas, schools, hospitals, offices, rural and urban poor communities and even institutions of the reactionary government, fighting for the people’s national democratic interests and supporting the armed struggle.

The NDF represents the organs of political power being seeded across the country from which the People’s Democratic Government shall grow, and where the rural destitute, voiceless elsewhere, are able to exercise true democratic leadership. Thus across the countryside, the Party leads the empowerment of the people through agrarian revolution, fulfill revolutionary justice, and improve their educational, cultural, and social well-being.

The Party successfully led the broad masses of the Filipino people in toppling two tyrannical regimes – of the fascist dictator Marcos and of the corrupt Estrada – and now, is presented with the urgent task of building the broad united front against the looming dictatorship of the Duterte regime. The present reactionary regime is already establishing de facto nationwide martial law through militarizing the countryside. But it is struggling to hold on to power in the face of growing opposition from the people over the semifeudal and semic-colonial crisis.

The US-Duterte regime wages a war far more brutal, vindictive and merciless than in the past; the numerous dead from Duterte’s Oplan Tokhang, Marawi siege and Oplan Kapayapaan tells the story of its “lawless violence.” Thus human rights advocates, church people, lawyers and others who love the people must stand up and defend their democratic rights, to expose the real lawlessness of the regime, and help build the broadest united front to oust Duterte and finally end his tyranny.

The NDF-EV also rallies all revolutionary, progressive and democratic forces to celebrate with great joy the 50th year of the Communist Party of the Philippines. Through our songs, dances, and other works of art, let us depict the rich revolutionary experience and the great unity of the people of Eastern Visayas. Fired with revolutionary optimism to achieve complete victory against US imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism in the near future, let us launch assemblies, marches, and rallies to commemorate the triumphs of the Party and the Philippine democratic revolution and gather support for the armed struggle from the broadest masses.

Let us be creative in carrying out united front work, in forming tactical alliances and in building the broadest united front to isolate and topple the US-Duterte regime. We must expose Duterte’s local peace talks as psychological warfare intended to divide the revolutionary movement, and instead voice support for the negotiations between the NDFP and GRP. We must masterfully use revolutionary dual tactics to take advantage of the contradictions among the ruling classes, win over the many and isolate the narrowest target in the upcoming reactionary elections.

Let us wage revolutionary struggle in all forms and in all venues to put forward the national and democratic interests of the people. The worsening economic crisis in the country provide the ripe conditions to arouse, organize, and mobilize the millions of Filipinos against the brunt of landlessness, joblessness, exorbitant prices, and a corrupt and dictatorial regime.

Long live the Communist Party of the Philippines!

Long live the Philippine revolution!

11 December 2018

NDF-Eastern Visayas: Duterte no patriot but a puppet for making corrupt, anti-people deal for overpriced US choppers in exchange for Balangiga Bells

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Media Release

December 11, 2018

As the people welcome home the Balangiga Bells, the National Democratic Front-Eastern Visayas noted that simultaneous news of a $240-million dollar deal for US combat helicopters is in line with Government of the Republic of the Philippines (GRP) President Rodrigo Duterte’s earlier demand in August that the bells be returned to the country as a condition for the GRP to buy US arms for his “counterinsurgency” campaign. Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, NDF-EV spokesperson, said, “GRP President Duterte is a traitor who spat on the patriotic symbol of the Balangiga Bells in colluding with US imperialism for the overpriced $240 million-dollar deal for Sikorsky Black Hawk combat helicopters to carry out Oplan Kapayapaan, which is designed after the US campaign in Afghanistan and supported with US arms.

 “Is this the true cost of the return of the Balangiga Bells? An expensive deal to purchase US-made Black Hawks, to be used to terrorize more peasant communities, to silence all opposition, and to quash the Filipino people’s struggle for national freedom and democracy?”

The NDF-EV spokesperson furthermore added, “Duterte exposes his sham ‘independent foreign policy’ as his regime continues the political, economic, military and cultural ties that bind the Philippines to US imperialism.”

Fr. Salas called on the people to stand up against Duterte’s debasement of the Balangiga Bells. “The Balangiga Bells should be hailed for being a patriotic symbol of the Filipino people, the dramatic affirmation of the correctness of armed struggle against US imperialism and its puppets and mercenaries. The people should be inspired by the Balangiga uprising, which proved that unity, the creative use of indigenous resources, the taking up of arms – in sum,
the people’s war – triumphs over far well-armed US aggressors and its mercenaries.”

He added, “The people must continue to seek justice for the 50,000 Samarenos and the hundreds of thousands in other parts of the country killed in the course of the Philippine-American war and savage colonization by US imperialism.”

As the people are terrorized by a looming dictatorship and millions fall victim to the US-backed “counterinsurgency” campaign carried out by the AFP, Fr. Salas said that the people must persist in waging the national-democratic revolution of the new type. “The people are not
fooled by Duterte’s “anti-imperialist” histrionics; they now know that he facilitated the return of the bells in exchange for his government’s purchase of US arms.

“They are likewise aware that the true reason behind the return of the bells – which the Trump government presents as an initiative to ‘rehabilitate’ US-Philippine relations – is to bolster US hegemony in the Southeast Asia region in the face of its inter-imperialist rivalry with China.”

The NDF-EV enjoined the people to welcome home the Balangiga Bells and to honor the memory of the martyrs of Balangiga by continuing the struggle for national freedom and democracy. “We must wage people’s war, uphold the armed struggle and build the broadest united front to isolate and oust the tyrannical US-Duterte regime onward to truly liberating the country from the chains of US imperialism and its puppets,” Fr. Salas concluded. #

NDF-Eastern Visayas: Resist MO 32 as Duterte’s declaration of de facto nationwide martial law

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas

Media Release
December 9, 2018

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
Spokesperson
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas

On the occasion of International Human Rights Day this December 10, the National Democratic Front-Eastern Visayas calls on the Filipino people to fight the US-Duterte regime’s declaration of de facto nationwide martial law through his Memorandum Order (MO) 32 and to support the armed struggle against his burgeoning fascist dictatorship.

On the one hand, Duterte’s MO 32 shows his intention to impose nationwide martial law other than Mindanao alone; on the other, it is a declaration of de facto martial law in Eastern Visayas and an intensified crackdown against all opposition – armed or not.

In the region such as in other parts of the country, battalions of reactionary state forces swarm the countryside, waging a lawless war that does not discriminate between combatants and unarmed civilians. In the name of counter-insurgency, entire peasant communities are bombed, militarized, forced to evacuate, and subjected to their combat, intelligence and psywar operations masquerading as done by “peace and development teams” or PDTs. By the hundreds, alleged supporters of the NPA are arrested and dressed up by the AFP as “fake surrenderees”. Programs dangled as assistance such as the E-CLIP and “rewards” for turned-over firearms are actually piggy banks from which ranking officials pocket money. Without respect for their own laws or for international humanitarian law, the AFP and the PNP are the true perpetrators of “lawless violence” in Samar and Leyte, and not the NPA.

In contrast, the people cherish the People’s Army. In them they find defenders, and in the people’s court, true justice. Duterte’s security officials cite the capital punishment meted out to Samar ex-mayor Ananias Rebato as a reason for the declaration of “lawless violence” in the island but in truth, it is proof that with the justice system of the People’s Government, individuals who commit grave crimes against the people are duly punished.

When Duterte declares that the deployment of additional AFP and PNP forces in the region are to secure the 2019 elections, he means that he wishes to secure the elections for himself and his local cohorts. His strongman rule recognizes no opposition, any criticism of him answered with foul-mouthed tirades and death threats. Lawyers, the media and the clergy are not spared. Strikes and demonstrations borne out of the masses’ outrage over high prices, low wages and an overall worsening economic crisis either fall on deaf ears or are violently dispersed. Activists are silenced through harassments, detentions, or killings. With the arrests of peace consultants diligently performing their work for the GRP-NDFP negotiations, Duterte makes clear his intent to pursue a militarist solution to the decades-old civil war rooted in social and economic inequalities.

As Duterte exposes himself as a true power-crazy fascist, the Filipino masses must defend their democratic rights and engage in all forms of struggle including through people’s war. The revolutionary movement and the broadest unity of those against Duterte must strive to end his
reign of terror once and for all. ##

NPA-EMC denies “extortion” in Samar, hits military’s scheme to monopolize infrastructure projects at the expense of civilian contractors

EFREN MARTIRES COMMAND
New People's Army-Eastern Visayas Region

Media Release
December 9, 2018

The Efren Martires Command of the New People’s Army (EMC-NPA) in Eastern Visayas today denied allegations it is extorting from key infrastructure projects in Samar, as claimed by  the 8th Infantry Division of the Philippine Army and the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP). “The 8th ID and OPAPP are making claims of NPA extortion without a shred of evidence to justify the corrupt scheming of the military to seize lucrative projects from civilian contractors,” said Ka Karlos Manuel, EMC-NPA spokesperson. “The 8th ID is already salivating over the hundreds of millions worth of contracts, on top of the opportunity to buttress their brutal militarization of the countryside.”

He noted from the Duterte government’s statement that these Payapa at Masagang Pamayanan (PAMANA) infrastructure projects include  “the PHP71-million bridge construction in Motiong, Samar; PHP114.7-million box culvert construction in Las Navas, Northern Samar; and PHP192-million road construction also in Las Navas town.”

The EMC-NPA spokesperson clarified, “As a matter of policy, the NPA does not attack or disrupt public works projects and public utilities since this will inconvenience the masses. This is true even though the NPA is also aware that PAMANA projects, which are under OPAPP, mainly serve as government propaganda showcases alongside the militarization of poor rural communities.

“It is another matter, however, if the 8th ID will take over key infrastructure projects in Samar. By doing so, the Duterte regime shows it is doing away with feigning to deliver government services and is aligning these instead with the ‘whole-of-nation’ approach of ‘counterinsurgency’ program Oplan Kapayapaan. The whole-of-nation approach means the military directly intervenes in local government and in socioeconomic projects. This is already being laid down with appointing retired generals to civilian posts such as Interior Sec. Eduardo Año, Social Welfare Sec. Rolando Bautista, and now outgoing armed forces chief Carlito Galvez to OPAPP himself. This wholesale militarization of the civilian government is preparatory to Duterte’s plan to impose nationwide martial law to attack the people’s resistance, squelch all political opposition and monopolize power and corruption in serving the imperialists and the local reactionaries.”

Ka Karlos Manuel warned that if the military will take over the infrastructure projects in Samar, they will be attacked as combatants by the NPA. “Military engineering units are armed and serve as combat support to their fellow  soldiers and are therefore regarded as legitimate targets. The NPA will not hesitate to attack military engineering  units that support combat-intel-psywar operations conducted by so-called peace and development teams or PDTs and other units of the 8th ID that commit human rights violations and sow terror among the peasant communities. The people themselves will see the legitimacy of NPA offensives against these military engineering units.”

The EMC-NPA spokesperson called on the people to unite against the corrupt and anti-democratic scheming over the military’s takeover of infrastructure projects in Samar. “We call on the people to expose and oppose the imposition of military authority over civilian functions, the ongoing militarization of the countryside and the creeping authoritarianism of the Duterte regime. Let us unite against the state terrorism, puppetry and corruption of the Duterte regime and thoroughly isolate, weaken and overthrow it.”#

NPA-EMC: NPA strikes back with tactical offensives against intensifying militarization

EFREN MARTIRES COMMAND
New People's Army-Eastern Visayas Region

Dec. 4, 2018
Media Release

The New People’s Army in Eastern Visayas has carried out four successful tactical offensives in the past weeks. According to the NPA’s Efren Martires Command, the said offensives show that people's war is the best answer to the US-Duterte regime’s intensifying militarization and creeping dictatorship.

Last Nov. 9, Red fighters of the Arnulfo Ortiz Command of the New People’s Army (AOC-NPA) in Western Samar harassed operating troops of the 63rd IB in Sityo Galutan, Barangay San Nicolas, San Jose de Buan, Western Samar. Two soldiers were wounded. The following day, Nov. 10, an NPA team harassed 14th IB troops on operations in Barangay Salvacion, Can-avid, Eastern Samar. Two more soldiers were wounded.

Meanwhile, on Nov. 18, the AOC-NPA attacked elements of the 52nd IB CAA who were encamped in Barangay Buenavista, San Jorge, Western Samar. Two CAFGU paramilitaries were killed and another one wounded.

On Nov. 20, Red fighters intercepted and harassed troops of the 14th IB en route to Barangay Concepcion. The soldiers were coming from operations at Barangay Nawi and returning to the barangay hall and school in Barangay Concepcion that they were using. The people of seven barrios in Paranas have long been complaining over the relentless operations of the soldiers, their mingling within civilian communities and using civilian facilities such as the barangay halls and day-care centers that had been turned into army barracks in violation of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights
and International Humanitarian Law. ##

NPA-Western Samar: Arnulfo Ortiz Command to hound Matuguinao ex-mayor until revolutionary justice is served

Arnulfo Ortiz Command
New People’s Army - Western Samar

November 29, 2018
MEDIA RELEASE

NPA’s Arnulfo Ortiz Command to hound Matuguinao ex-mayor until revolutionary justice is served

The Arnulfo Ortiz Command (AOC) of the New People’s Army in Western Samar acknowledged responsibility for the attempt last November 18 to impose capital punishment on Aran Boller, former mayor of Matuguinao town in the province. The AOC also condemned Government of the Republic of the Philippines (GRP) President Rodrigo Duterte for the state of worsening militarization in the country by sending more troops to the province allegedly because of “lawless violence,” asserting that government troops are the ones guilty of such because of rampant military and police violations of human rights and international humanitarian law.

According to the NPA’s provincial command, “The special operations group of the AOC attempted to carry out the decision of the people’s court to impose the death penalty on Aran Boller, ex-mayor of Matuguinao, who managed to escape justice.  Boller was found guilty as the criminal mastermind behind the series of unsolved killings and other acts of reactionary violence in the town. He is the coddler of vicious goons such as those known as “Laloy,” “Luis,” “Ombo” and “Bobby” who recruit other counterrevolutionaries and bad elements to swell their ranks. They are also used by Boller in his dirty politics such as threatening and even killing his political opponents and their supporters. These goons were behind the murders of the following persons as ordered by the ex-mayor:
    • Matuguinao Mayor Carlos de la Cruz (before the 2010 elections)
    •  Boboy Cagumoc
    • Barangay Chairman Otot Obiado
    • Bodoc Coretche
    • Otoy Micol and Janito “Janing” Micol
    • ABC President Yurbit Diaz
    • Alfredo “Idag” Diaz
    • Vicente “Beti” Sorio
    • Janito “Toranay” Diaz
    • Isaac Durian

“Boller is also identified as behind seven other killings, including that of two barangay officials. He is also involved in the frustrated murders of Mario Floquencio and his child, as well as of Miguel Bartolo.”

The NPA likewise said that Boller is also a member of the Intelligence Service of the AFP who is active in the government campaign for the fake surrenders of civilians who previously joined the NPA or else are sought by the military.

The Arnulfo Ortiz Command pointed out that Boller’s crimes show that the real “lawless violence”  is committed by reactionary officials like the ex-mayor and the military and police who coddle him. The NPA-Western Samar provincial command said the People’s Army on the
other hand respects human rights and international humanitarian law. The Arnulfo Ortiz Command furthermore slammed Duterte for equating death squads with NPA partisans. “The NPA operatives are duly authorized by the people’s court and observe due process under the revolutionary justice system, while the Duterte regime’s military and police violate even their own reactionary laws as well as international humanitarian law through mass killings like ‘Tokhang’ against the urban poor and in bombardments and summary executions as well as other atrocities predominantly against the rural poor under the Oplan Kapayapaan ‘counterinsurgency’ campaign.”#

NPA-Northern Samar: NPA harasses AFP troops; five soldiers confirmed killed and several wounded

Rodante Urtal Command
New People’s Army – Northern Samar

News Release
November 15, 2018

NPA harasses AFP troops in Northern Samar; five soldiers confirmed killed and several wounded

Red fighters of the NPA-Rodante Urtal Command successfully harassed fascist troops of the US-Duterte regime last November 6 in Barangay Cag-amesarog, Lope de Vega, Northern Samar. Soldiers of the 43rd Infantry Battalion were on operations in three columns when the NPA launched the tactical offensive. Five fascist troops were killed and several others wounded, while a Red fighter suffered slight injuries. A helicopter ferried the enemy dead and wounded, and after the tactical offensive, more than 100 fascist troops combed the area in futile pursuit. The Rodante Urtal Command is issuing this statement in response to the various fake news peddled by the AFP to discredit the tactical offensive.

The NPA in Eastern Visayas is determined to carry out more tactical offensives against the burgeoning fascist dictatorship of the US-Duterte regime. The NPA is heeding the people’s outcry against the economic hardships and mass murder of peasants, national minorities and other rural and urban poor under the pro-imperialist, corrupt and strong-arm rule of Rodrigo Duterte. The NPA calls on the people to dare to struggle, dare to win, support the guerrilla offensives against the despicable and despotic regime!##