01 September 2018

Ang Bayan July 21 Waray edition

On the latest Waray edition of Ang Bayan (July 21, 2018):

Editoryal: Papintason an pag-ato ha rehimen US-Duterte
 • Mga opensiba han BHB
 • Cha-cha ngadto diktadura
 • Kurapsyon, liberalisasyon ngan pasismo
 • "Malapsaw" nga BBL, ginsukna
 • Lokal nga mga erestorya, ginsalikway
 • Buwa han 19th IB
 • Mga protesta
 • Kamutangan han mga parag-uma
 • State of "No Address"
 • Kababayin-an kontra ha rehimen
 • Utro nga pag-ebakwet han mga Lumad
 • Atake ha mga eskoylahan nga Lumad
 • Pakiggerra han US ha negosyuhay
DOWNLOAD IT HERE: Ang Bayan July 21, 2018 (Waray)

No comments:

Post a Comment