19 September 2018

NPA-RUC: Achieve historical justice by advancing the people’s war!

PRESS RELEASE
15 September 2018
Amado Pesante, Spokesperson
NPA-Northern Samar (Rodante Urtal Command)

Today, September 15, the New People’s Army (NPA) in Northern Samar remembers the martyrs of the infamous Sag-od Massacre who died fighting Marcos despotism. NPA-Rodante Urtal Command vows to exact justice by advancing the people’s war right in front of the impervious faces of Duterte and the Marcoses.

Thirty-seven years ago today, the entire village of Sag-od in Las Navas town was almost wiped out by Ferdinand Marcos’ band of mercenary cabals. They were rounded-up, forced to surrender as NPAs, not to mention the dozens of women sexually exploited before the heinous massacre of 45 peasants.

It was mercilessly executed by armed protectors of San Jose Timber Corporation operating in the same municipality, the largest logging concession awarded by the despot to his right-hand and Martial Law administrator, Juan Ponce-Enrile.

Families and kins of Sag-od Massacre victims have been recently awarded monetary reparation owing to pressures from democratic sectors in the country. But even the accumulated ill-gotten wealth of the kleptocrat tyrant is palliative consolation and could not cover-up such historical injustice during the US-Marcos reign of terror.

Not in any way will it succeed to pacify the people’s escalating resentment against the AFP and its paramilitary auxiliaries, whose cold-blooded executions of murder – then and now – has resurrected the same specter of Marcos and Enrile’s evils in the countryside.

Under Oplan Kapayapaan of the US-Duterte regime, Army troops in the province commanded by the 803rd Infantry Brigade continue to disregard human rights, usurp “socio-civic” functions of the civil bureaucracy, bully civilian authorities and harass democratic organizations in the countryside.

As in the case of present-day Las Navas and Lope de Vega towns, elements of the AFP encamp within and around public utilities, build foxholes and plant landmines surrounding schools, exposing innocent students and teachers highly-vulnerable to explosions. Just as how it was before the killing spree in Sag-od, fascist troops round-up villagers and browbeat men and women to declare themselves as NPAs so as to stage “en masse surrenders”.

But Oplan Kapayapaan is miserably failing. The persistent people’s movement and strengthening armed resistance is indicative that the Filipino people despise the Marcosian US-Duterte regime.

With skyrocketing costs of commodities, increasing unemployment rate, minimum wage nailed at extremely low levels, contractualization of workers and land-grabbing through agriculture liberalization schemes, the Filipino masses are killed not just by a barrel of a gun but by the lethal economic condition bred by a government who kowtows to big landlords and compradors like Enrile.

Just as Marcos himself brought the best sons and daughters of the motherland to the countryside, Duterte’s tyranny ceates its boomerang that will usher its own downfall.

Since the second half of the year, the Rodante Urtal Command has launched at least nine successful tactical offensives in the province, including the August 10 raid of the Municipal Police Station in Lapinig town where RUC seized ten M-16 Armalite Rifles, two 9-mm Pistol, three laptop computers and other important equipment and documents.

Last September 4, a unit of RUC harassed a detachment of the 20th Infantry Batallion (20th IB) in Barangay Geparayan in Silvino Lobos. This left four (4) soldiers dead and nine (9) were wounded while there was no casualty from the ranks of the NPA. Five days after, RUC sniped the Peace and Development Team (PDT) of the 20th IB based in Barangay Tubang in the same town, leaving two soldiers dead.

The people are more resolute, now more than ever, that only the continuing advance and ultimate victory of the People’s Democratic Revolution will bring forth genuine justice to Sag-od Massacre victims and all who have been victims of the unjust ruling system.


Kab-uton an istorikal nga hustisya sa pagpaunhan san gerra san katawhan!

Ginhihinumdom yana nga adlaw, Setyembre 15, san Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Norte san Samar an mga martir sa makangingirhat nga Sag-od Massacre -- mga biktima sa kamadarahog ni Marcos. Natindog an BHB-Rodante Urtal Command para sa pagkab-ot san hustisya pinaagi san padayon nga pag-abante san gerra ngan pagsukna kan Duterte ngan sa mga Marcos.

Trenta-y-siete katuig na an nakalabay, an bug-os nga baryo san Sag-od, Las Navas haros napara sa mapa tungod san binuhatan san mga mersenaryo nga grupo ni Ferdinand Marcos. Gintirok sira, ginpwersa nga magsurrender komo NPA, kun diin dose-dosena pa liwat nga kababayen-an an ginlugos ngun-a antes an masaker sa 45 nga mga parag-uma.

Binuhatan ini san tinukod nga mga armado nga tagprotehir san San Jose Timber Corporation nga na-opereyt sa mao nga munisipalidad, an pinakadako nga logging concession nga iginpan-hatag san despotiko sa suok niya nga tinapuran ngan administrador san Martial Law nga si Juan Ponce Enrile.

An mga pamilya ngan kaurupdan san mga biktima san Sag-od Massacre bag-o la nga gintagan sin kwarta para sa reparasyon, durot liwat san presyur san mga demokratiko nga sektor sa nasud. Pero bisan pa an natirok nga mga kinawat nga karikuhan san kawatan nga pamilya Marcos, hababaw pa ini nga konsolasyon ngan diri makakatahob sa istorikal nga kawaray hustisya sa panahon san US-Marcos nga paghahadi san terorismo.

Bisan san-o diri ini mapapahumok san nagtitikapintas nga kaisog kontra sa AFP ngan iya mga paramilitar nga tropa, nga an ira makarimadima nga pagpatuman san pamatay—sadto ngan yana—nagbubuhi san multo san karat-an ni Marcos ngan Enrile sa mga kabaryuhan.

Ilarum san Oplan Kapayapaan san US-Duterte nga rehimen, an mga tropa san Army sa ilarum san 803rd Infantry Brigade padayon nga nagtatamak sa mga tawhanon nga katungod, gin-aagaw sin “sosyo-sibiko” nga buruhaton san sibil nga burukrasya, nanhuhulga sa mga sibilyan nga opisyal ngan ginhahadlok an mga demokratiko nga organisasyon sa mga baryo.

Sugad pananglitan sa mga bungto san Las Navas ngan Lope de Vega yana, an mga elemento san AFP nagkampo sa sulod ngan palibot sa mga pampubliko nga imprastraktura, naghimo sin mga foxhole ngan nagtanom sin mga landmine palibot sa mga eskwelahan, kun diiin iginhaharani an mga inosente nga estudyante ngan ira mga magturutdo sa kadelikaduhan san pagsabog. Sugad man liwat ini san mga panhitabo antes an masaker sa Sag-od, kun diin sa yana gintitirok san mga pasista nga tropa an mga taghimaryo ngan gintatarhog an sindo mga kalalakin-an ngan kababayen-an agud igpakilala an ira mga kalugaringon nga NPA para makahimo sin buwa nga mga pagpasurender.

Pero ura-ura na an kapakyasan san Oplan Kapayapaan. An kagiusan san katawhan ngan san nagtitikakusog nga amado nga pakigbisog nagpapakita nga an katawhan ginsusukna na an baga-Minarcos nga rehimen US-Duterte.

Sa naghihinitaas nga presyo san mga papliton, nagtitikahitaas nga tantos san disempleyo, an minimum nga suhol nga nakaraysang sa sobra ka-himubo nga lebel, kontraktwalisasyon san mga trabahador ngan pan-lulupot sin tuna pinaagi san iskema nga liberalisasyon sa agrikultura, an masa nga Pilipino gin-papatay diri la san punglo san pusil kundi san makamaratay nga pan-ekonomiya nga kondisyon nga gin-aanak sin sayo nga gobyerno nga nagsisinunod la sa dagko nga agaron-may-tuna ngan komrador sugad kan Enrile.

Sugad kan Marcos nga nagduso sa pinakamag-upay nga mga anak san nasud tikadto sa mga kabaryuhan, an tiraniya ni Duterte masikal nga masikal la sa iya mismo kalugaringon nga pagkarusdak sa pwesto.

Sa ikaduha ka-buka san yana nga tuig, an Rodante Urtal Command naglansar sin porlomenos siyam nga madinaugon nga taktikal nga opensiba sa probinsya, kaupod na an Agosto 10 nga reyd sa Municipal Police Station sa Lapinig kun diin an RUC nakakuha sin napulo nga M-16 nga Armalite Rifle, duha nga 9-mm Pistol, tulo nga laptop ngan iba pa nga importante nga higamit ngan dokumento.

San nakalabay la nga Setyembre 4, ginharass san sayo nga yunit san RUC an mga elemento san 20th Infantry Batallion (20th IB) ngadto sa Barangay Geparayan, Silvino Lobos. Nagdurot ini sin upat (4) nga patay ngan siyam (9) nga samaran sa ranggo san mga militar, samtang waray naman kaswalidad sa ranggo san RUC. Lima kaadlaw katapos sini, duha nga sundalo nga kaupod san Peace and Development Team (PDT) san 20th IB sa Barangay Tubang sa pareho nga bungto an gin-isnayp, kun diin duha nga sundalo an patay.

An katawhan mas desidido yana nga an nagpapadayon pag-abante ngan an ultimo nga kadaugan han Demokratiko nga Rebolusyon han Katawhan an magdadara san tinuod nga hustisya sa Sag-od Massacre nga mga biktima ngan iba pa nga biktima san naghahadi nga sistema.

14 September 2018

Ang Bayan August 21 Waray edition

On the latest Waray edition of Ang Bayan (August 21, 2018):

Editoryal: Hul-os nga karayhak nga igselebrar an ika-50 tuig han PKP
 • Reyd han BHB ha Northern Samar, daug
 • An pagpanday han Partido ha Karlo
 • Mga maritr han PKP-Panay, ginpasidunggan
 • Mga parag-uma, ginpatay ha mga kombat nga operasyon han AFP
 • Mga detatsment han AFP, gintutukod ha NEMR
 • Syahan nga katitirok han mga katutubo ha Ilocos, ginhimo
 • Protesta kontra ha crackdown
DOWNLOAD IT HERE: Ang Bayan August 21, 2018 (Waray)

04 September 2018

NPA-RUC: On the 803rd IBde's fake news drive

PRESS RELEASE

September 2, 2018
Amado Pesante, Spokesperson
NPA-Northern Samar (Rodante Urtal Command)

The New People’s Army-Rodante Urtal Command (NPA-RUC) calls on the people to be watchful and condemn the reactionary government’s intensified disinformation campaign as seen in the bogus NPA-RUC statement released and being widely circulated since July—a handiwork of the 803rd Infantry Brigade’s (IBde) paid trolls and media workers surrounding the arrest of Comrade Marietta Bartolo.

On top of other fake news, the bogus statement desperately wanted the public to believe that the NPA orchestrated the candidacy of Barangay Chair Ruth Martires-Figueroa for the Association of Barangay Councils (ABC) Chairmanship in Northern Samar’s town center. It further claimed that Figueroa, Bartolo and two others were on their way to deliver election money on July 13, few days before the ABC election, when they were arrested by state security forces.

It goes without surprise that the 803rd IBde under a newly-installed commander Colonel Ramon Bitong stoops down the level of cheap propaganda and fake news proliferation to score against the revolutionary movement in haste.

While the statement reveals itself as pure trash out to spread rehashed fakery and deception, it is nevertheless a telltale sign of forthcoming wave of attacks against the people and various legal democratic organizations. It is not without malice that they tagged Figueroa with Bayan Muna Partylist and linked her altogether with other legal progressive organizations with the armed revolutionary forces of the NPA.

To set the records straight, the NPA does not involve itself in the cockfight of the ruling class even as it acknowledges that mass organizations within guerrilla zones may support progressive candidates and parties who are willing to uphold the people’s agenda. Yet to reduce the arrest of the four as merely election-related conceals the spate of killings and political persecution against revolutionaries and legal progressive personalities.

In fact, with or without the barangay election, the tyrannical US-Duterte regime is hell-bent in crushing all forces, armed or unarmed, as long as they oppose his fascist dictates. He has been employing the full machinery of the state in his arsenal, including the police, military and willing collaborators in the civil bureaucracy.

For its failure to crush the people’s resistance movement, they pour in millions of pesos in budget and resources for “professional” trolling and psychological operation. They can always circulate senseless pamphlets, leaflets and recycled black propaganda trumpeted by psywar agents like Sgt Michael Montenegro “DJ Whisper” of military-sponsored 100.9 Dangpanan FM to propagate their own conjured victories.

Meanwhile, the 803rd IBde is either mum or is downplaying the tactical offensives launched against them in the recent months. Their fake news team deliberately sweeps under the rug the regime’s failure to suppress the people’s escalating armed resistance in the province.

They forget to tell the public that two soldiers were sniped in Barangay Tubang in Silvino Lobos last June 8 and 14. They forget to tell that elements of the 20th IB were subjected to another military action last June 10 in Km. 3 Logging Road of Barangay San Isidro in Las Navas, resulting to the death of one soldier and another one wounded. Nine days after, the 20th IB was attacked in Silvino Lobos in separate operations in Barangay Miricpisic and Gecboan in Silvino Lobos.

The 803rd IBde tried to downplay the number of casualties in Barangay Roxas in Lope de Vega last June where they released in a statement that soldiers of the 43rd IB were just wounded when truth be told, four soldiers were actually killed. A month earlier in Barangay Imelda, Silvino Lobos, what was supposed to be a raid by the 20th IB against RUC turned the former in a defensive after the NPA-RUC seized the initiative, leaving one soldier dead and another one wounded. The NPA-RUC seized one bandoleer of M60 and three magazines of M16.

This is on top of the recent successful tactical offensive of the NPA-RUC in the Municipal Police Station in Lapinig last August 10, which resulted in the seizing of ten M-16 Armalite Rifles, two 9-mm Pistol, three laptop computers and other important equipment and documents.

Be it known to Duterte, his mercenary cohorts in the AFP and to local bureaucrat capitalists like Governor Ong that their disinformation campaign which goes astride fascist attacks under Oplan Kapayapaan will be met with more tactical offensives by the New People’s Army. #

01 September 2018

Ang Bayan July 21 Waray edition

On the latest Waray edition of Ang Bayan (July 21, 2018):

Editoryal: Papintason an pag-ato ha rehimen US-Duterte
 • Mga opensiba han BHB
 • Cha-cha ngadto diktadura
 • Kurapsyon, liberalisasyon ngan pasismo
 • "Malapsaw" nga BBL, ginsukna
 • Lokal nga mga erestorya, ginsalikway
 • Buwa han 19th IB
 • Mga protesta
 • Kamutangan han mga parag-uma
 • State of "No Address"
 • Kababayin-an kontra ha rehimen
 • Utro nga pag-ebakwet han mga Lumad
 • Atake ha mga eskoylahan nga Lumad
 • Pakiggerra han US ha negosyuhay
DOWNLOAD IT HERE: Ang Bayan July 21, 2018 (Waray)

NDF-EV condemns Duterte as a traitor for using Balangiga Bells to buy US arms against the Filipino people

Press Release
August 31, 2018

The National Democratic Front-Eastern Visayas today slammed Government of the Republic of the Philippines President Rodrigo Duterte as a traitor for demanding the return of the Balangiga Bells as a condition to buy US arms for use against the Filipino people in his “counterinsurgency” campaign.

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, NDF-EV spokesperson, said Duterte’s statement “is not only an insult to the memory of the people’s uprising in Balangiga against the US war of aggression to colonize the Philippines, but also treasonous for conniving with a foreign power against the Filipino people in the ongoing civil war.”

The NDF-EV spokesperson said, “GRP President Duterte sometimes pretends to be a patriot standing up to the US when he is in fact just a puppet playing with the strings of his master. He has been most compliant to US imperialist violations of national sovereignty, such as together with China in the West Philippine Sea. There is also his obtaining US military assistance, such as the use of drones, in his all-out wars against the Moro people and the New People’s Army that have turned Marawi City and other parts of Mindanao into modern versions of Samar’s “howling wilderness” in 1901. Pretending sometimes to be against the US but deferring mainly to it, Duterte is not averse to Russia and China only as a supplicant for more sources of foreign borrowing in an increasingly multipolar world.

“Duterte on the issue of the Balangiga Bells in the final analysis speaks as a minion of US imperialism. After all his tirades, he and his master remain united in ‘counterinsurgency’ or the pacification of the Filipino people’s continuing struggle for national freedom and democracy. He disingenuously makes a gambit of demanding the return of the Balangiga Bells for the sake of ‘counterinsurgency’ to seem patriotic, when in truth he and his armed forces carry on the mercenary tradition to US imperialism in an unjust war against the unfinished struggle of the Filipino people for national freedom and democracy.   It is also plain that Duterte’s citing of the Balangiga Bells to buy US weapons is sounding the death knell for the peace talks.”

Fr. Salas concluded that, “Filipino patriots and their friends and supporters here and in the United States have long sought the return of the Balangiga Bells, a campaign with which NDF-EV is in solidarity. It is well if the Balangiga Bells will be returned to address in a symbolic manner the historical grievance of the brutal colonization of the Philippines from 1899-1946 by US imperialism. Even today, the bells remain iconic of the continuing captive state of the country as a neocolony of US imperialism run by a succession of its puppet regimes under the most stultifying political, economic, military and cultural ties.

“In contrast to the banalities of the US government and the GRP, returning the bells will be a tribute to the efforts of the Filipino people and the American people who have been one in anti-colonial and anti-imperialist solidarity ever since, such as that expressed by Mark Twain and the Anti-Imperialist League. They reject the past and present crimes of empire and uphold national freedom and democracy for the Philippines. Together with the freedom-loving Americans and Filipinos, we look forward to the return of the Balangiga Bells to toll once more the continuing struggle of the Filipino people to be free.”#

NPA-EV Notice vs. Echano, Perfecto

NOTICE TO THE PUBLIC

July 31, 2018

This is to inform the public that REY JOSIAH ECHANO and ELADIO PERFECTO have no affiliation whatsoever with the Communist Party of the Philippines, New People’s Army and National Democratic Front of the Philippines in the Eastern Visayas Region. Any transaction by them purporting to have the official approval of the revolutionary movement is therefore misrepresentation and with malicious intent.

It has come to the knowledge of the revolutionary movement that Echano and Perfecto, who are paid hacks of the Ong political dynasty in Northern Samar, have invoked the name of the revolutionary movement in the Eastern Visayas Region in their activities including on social media. They have done so to further the corrupt, anti-people and counterrevolutionary interests of their political masters in the Ong dynasty, and despite the advice and warnings communicated to them from the revolutionary movement.

From now on, anyone who have been misled or harmed by the activities of Echano and Perfecto can therefore file appropriate charges in the people’s court and seek to bring them to justice.

Ka Karlos Manuel
Spokesperson
Efren Martires Command
New People’s Army-Eastern Visayas Region