17 December 2017

National Democratic Front of the Philippines
Eastern VisayasPahayag ha Mantalaan
Disyembre 10, 2017

Magkaurusa ngan atuhan an diktaduryal nga rehimen US-Duterte han ngatanan nga porma han pakigbisog

Hini nga Disyembre 10, nagpahayag han pagkaurusa an National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas ha katawhan ha paghinumdom han Internasyunal nga Adlaw han Tawhanon nga Katungod ngan pagkundenar ha nabubug-os nga pasista nga diktadura han rehimen US-Duterte. “Kita ha NDF-EV hugot nga nakundenar ha ginpapaluyuhan-han-US nga despotiko nga Rodrigo Duterte ha paggamit ha Proklamasyon Ihap 360 agud tawagon nga terorista ngan puypuyon an Partido Komunista han Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan ngan National Democratic Front of the Philippines, sugadman agud arbitraryo nga utdon an NDFP-GRP nga erestorya pankamurayawan,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago “Sanny” Salas. “Gin-gagamit yana ni Duterte an militar ngan pulisya agud atakihon an katawhan ngan an ira mga rebolusyunaryo nga pwersa sugad liwat an pampulitika nga oposisyon.”

Gindugang ni Fr. Salas nga, “An tinuod nga terorista amo an pan-atake nga ayam han US nga ada ha Malacañang. Sakob han waray pa duha katuig, ginpakita ni Duterte nga mas grabe pa hiya nga tirano tanding kan Marcos ha pagmando han tinagdamo nga pagpatay ha masobra 13,000 nga tawo ha gintatawag nga gerra kontra-druga, ha pagwakay ha Marawi City ngan panraugdaug ha katawhan Moro, ngan ha pagpatuman han mabangis nga Oplan Kapayapaan ha kabaryuhan. Ginpapakpakan han US hi Duterte tungod kay ginhimo hini nga lehitimo an pagtawag nga terorista ha mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Pilipinas, ngan tungod han iya desperado nga pagsulay ha dunot nga bagapyudal ngan bagakolonyal nga naghahadi nga sistema.”

Gintudlok han tagapagyakan han NDF-EV an ginpapintas nga pangangatake han militar ngan pulisya ha mga sibilyan. “Nangangalas an masa nga parag-uma ha grabe nga panalapas ha mga tawhanon nga katungod ngan internasyunal nga makatawo nga balaud ha kabaryuhan. Masobra 1,000 katawo an nag-ebakwet ha mga baryo ha kairayahan han Calbiga ngan Pinabacdao ha prubinsya han Samar ha naglabay nga Abril. Diri pa la maiha, sisenta nga pamilya liwat an nag-ebakwet ha pira nga baryo ha Matuguinao tungod han mapintas nga militarisasyon nga nagamit han mga grupo nga paramilitar agud tarhugon an katawhan. Samtang, ha Northern Samar, gatus-gatos kapamilya ha mga bungto han Catarman, Lope de Vega, Silvino Lobos, Catubig, Laoang, Las Navas, Gamay ngan Palapag an nagkukuri ha militarisasyon. Ginkadto han militar ha mga sibilyan an kangalas hini kahuman maperdi han Bagong Hukbong Bayan an detatsment han paramilitar ha Brgy. Geparayan de Turag, Silvino Lobos hadton Marso 30. Tikang Abril, an mga parag-uma ha mga barangay han Poponton, San Isidro ngan San Miguel ha Las Navas padayon nga gintatawag nga “mga tagsuporta han NPA” ngan ginhaharas han militar ngan han napakilala la nga “DJ Whisper” nga kontra-komunista nga tagasulsol ha lokal nga istasyon han radyo.

“Sugad han nagawas ha mga report han midya, labaw na nga gintatalapas an mga indibidwal nga katungod han mga sibilyan ngan mga pankatilingban nga aktibista. Mayda na masobra 20 nga priso pulitikal ha Eastern Visayas ngan natikadamo an ira ihap. Hadton Nobyembre 24 ha Brgy. Osmeña, Palapag, an mga sundalo han 20th IB iligal nga ginpan-aresto ngan ginsalawdan han buwa nga illegal possession of firearms hira Richard Albino, Arnel Aquino ngan Tine Gerbo, mga parag-uma nga naukoy ha nasering nga baryo. An tag-undong han tawhanon nga katungod nga hi Sargie Macallan han Katungod-Northern Samar, nga nakig-estorya agud mapagawas an tulo, ginsuntok ngan ginpitlok han kumander han 20th IB nga hi Lt. Col. George Domingo. Mayda liwat 80 nga parag-uma ha Northern Samar nga napiritan ha mga buwa nga pagsurender komo “mga kaapi han NPA”  tungod ha kahadlok. Naprotesta an mga lider ngan organisasyon han parag-uma ha rehiyon tungod ha pagharas ngan surbeylans han gintatahapan nga mga  elemento han militar. Ginbuksas liwat ha midya han mga ligal nga aktibista ha Tacloban City nga natuod hira nga ginkawatan han militar an ira upisina para ha impormasyon ngan gintatarhug hira pinaagi ha pagsinunod ha ira.”

Gin-aghat ni Fr. Salas an katawhan nga bug-uson an pinakahiluag nga posible nga pagkaurusa, tumindog para ha ira mga katungod ngan ibuksas, ihimulag ngan patalsikon an rehimen US-Duterte. “Pinaagi ha pagtinawag ha ira nga mga terorista, karuyag ni Duterte nga talapason hin waray bisan ano nga baratunon an mga katungod han mga rebolusyunaryo ngan ngatanan nga iba pa nga oposisyunista ha iya pasista, kurap ngan niyutiyo nga rehimen. Karuyag niya tukuron an butad nga pasista nga diktadura ngan maghadi ha katawhan pinaagi han ngirhat. Sanglit, kinahanglan tumindog an demokratiko nga kagiusan masa kontra ha diktaduryal nga  mga maniobra ni Duterte ngan pakyason an iya mga despotiko nga larang. Kinahanglan nira bug-uson an pinakahiluag nga pagkaurusa agud baliskaron an sitwasyon kontra kan Duterte ngan paiwason hiya sugad han ira ginhimo ha mga rehimen nira Marcos ngan Estrada.

“Kun an rehimen US-Duterte magbubuhat han hiluagan nga panmatay kontra ha mga ligal nga pakigbisog han katawhan, ha luyo nga bahin kakarawton han Bagong Hukbong Bayan an ngatanan nga nalikay hini nga makamaratay nga pananalumpigos ngan aaghaton hira nga kumatin han armas komo pinakahitaas nga porma han pakigbisog. Ha Internasyunal nga Adlaw han Tawhanon nga Katungod, nananawagan an NDF-EV ha katawhan nga diri gud kalimtan, kundi permi magmadig-on ha ira katungod nga magrebolusyon ngan ha ira katungod ha pagdesisyon-ha-kalugaringon kontra ha diri-makatadungan ngan matalumpiguson nga rehimen Duterte ngan amo hini nga imperyalista nga US.”#
--

Unite and resist the dictatorial US-Duterte regime with all forms of struggle

This December 10, the National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas expressed solidarity with the people in observing International Human Rights Day and condemning the rising fascist dictatorship of the US-Duterte regime. "We in NDF-EV strongly condemn the US-backed strongman Rodrigo Duterte for using Proclamation No. 360 to brand and suppress as terrorists the Communist Party of the Philippines, New People's Army and National Democratic Front of the Philippines  as well as arbitrarily terminate the NDFP-GRP peace talks," said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago "Ka Sanny" Salas. "Duterte is now using the military and police to attack the people and their revolutionary forces as well as the political opposition."

Fr. Salas added, "The real terrorist is the US attack dog in Malacañang. In less than two years, Duterte showed himself a tyrant worse than Marcos for ordering the mass murder of more than 13,000 people in the so-called war on drugs, pulverizing Marawi City and persecuting the Moro people, and carrying out the brutal Oplan Kapayapaan in the countryside. The US applaud Duterte for legitimizing its terror-tagging of the Philippine revolutionary forces and for desperately buttressing the rotten semifeudal and semicolonial ruling system."

The NDF-EV spokesperson noted the heightened attacks of the military and police on civilians. "The peasant masses seethe at the gross violations of human rights and international humanitarian law in the countryside. More than 1,000 people evacuated hinterland barrios of Calbiga and Pinabacdao in Samar province last April. More recently, sixty families also evacuated some barrios in Matuguinao because of intense militarization with paramilitary groups terrorizing the people. Meanwhile, in Northern Samar, hundreds of families in the towns of Catarman, Lope de Vega, Silvino Lobos, Catubig, Laoang, Las Navas, Gamay and Palapag suffer from militarization. The military turned its wrath on the civilians after the New People's Army overran the paramilitary detachment in Brgy. Geparayan de Turag, Silvino Lobos last March 30. Since April, the peasants in the barangays of Poponton, San Isidro and San Miguel in Las Navas have been continually tagged as "NPA supporters" and harassed by the military as well as its anonymous Red-baiter "DJ Whisper" in the local radio station.

"As media reports indicate, the individual rights of civilians and social activists are increasingly violated. There are more than 20 political prisoners in Eastern Visayas and their number is bound to increase. Last November 24 in Brgy. Osmena, Palapag, soldiers of the 20th IB illegally arrested and falsely accused with illegal possession of firearms Richard Albino, Arnel Aquino and Tine Gerbon who are all peasants and residents of the said village. Human rights advocate Sargie Macallan of Katungod-Northern Samar, who negotiated for the release of the three, was also punched and choked by 20th IB commander Lt. Col. George Domingo. Around 80 peasants in Northern Samar were also forced into fake surrenders as "NPA members" out of fear for their lives. Peasant leaders and organizations in the region protest the harassment and surveillance by suspected military elements. Legal activists in Tacloban City have exposed to the media they believe the military had robbed their office for information as well as intimidate them by following them around."

Fr. Salas urged the people to form the broadest possible unity, stand up for their rights and expose, isolate and oust the US-Duterte regime. "By resorting to terrorist-tagging, Duterte wants to violate the rights, without any accountability, of revolutionaries and all other oppositionists to his fascist, corrupt and puppet regime. He wants to install an outright fascist dictatorship and rule over the people through terror. The democratic mass movement must thus stand up to the dictatorial maneuvers of Duterte and thwart his tyrannical schemes. They must form the broadest unity to turn the tables on Duterte and turn him out of office in the same way they did to the Marcos and Estrada regimes.

"If the US-Duterte regime will unleash mass murder against the legal struggles of the people, the New People's Army on the other hand will welcome all those fleeing this deadly persecution and urge them to take up arms as the highest form of struggle. On International Human Rights Day, the NDF-EV calls on the people to never forget but always assert their right to revolution and their right to self-determination against the unjust and oppressive Duterte government and its US imperialist master."#