21 September 2012

Remember martial law, persevere in the correct and just revolutionary struggle


Press Statement
Sept. 21, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas today joins the Filipino people in remembering the martial law proclamation of the Marcos fascist dictatorship forty years ago. “The dictator Marcos imposed martial law to monopolize power over the reactionary ruling system that was then in the throes of crisis,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “The so-called new society of Marcos was the same old semicolonial and semifeudal system made even more exploitative and brutal. But even after the downfall of the dictatorship in 1986, the Filipino people never saw genuine change. The post-Marcos regimes are all US puppets who uphold the reactionary ruling system of big compradors and landlords.More than ever, history as well as current events uphold the perseverance of the people's revolutionary struggle as correct and just.”

Fr. Salas also scored the Aquino regime as a great pretender of democracy, when in fact it is rife with corruption as well as escalating human rights violations through its US-designed Oplan Bayanihan. “The Aquino regime has undisguised contempt for the common people and its fixation on serving the interests of the big compradors and landlords is exemplified in two words: Hacienda Luisita. For a son of a man who was shot to death by a dictator, Aquino also relishes going for the gun by unleashing Oplan Bayanihan against the people and amassing his own bloody record of extrajudicial killings, torture, illegal detention, forced evictions of urban and rural poor in favor of big businesses, and other human rights violations. Aquino even mimics the Marcos dictatorship, which preened and called its rule a smiling martial law, by also putting a smile on the ugly face of fascism in calling military attacks on the people under Oplan Bayanihan as “peace and development operations.”

Fr. Salas added that the catchphrase of “peace and development” is a cruel joke on the people. “How can there be peace when the Aquino regime seeks to destroy the revolutionary movement by military force and has thus paralyzed the peace talks? The plight of the NDFP peace consultants such as Eduardo “Ka Edong” Sarmiento of Eastern Visayas describes the continuing political repression and the limbo to which peace has been consigned. Ka Edong was tortured and imprisoned twice fighting the Marcos dictatorship, he was also thrown into jail by Arroyo, and now Aquino refuses to release him and other NDFP peace consultants and political prisoners. The people also continue to suffer under the pseudo-development agenda of the Aquino regime such as the short-term 4Ps dole-out scheme, imperialist mining, privatization of basic services through the Public-Private Partnership, and other impositions of neoliberal globalization. The people moreover face more exploitation and oppression ahead from the US imperialist assertion of hegemony over the Philippines and the Asia-Pacific region.”

The NDF-EV spokesperson called on the people to never forget the lessons of martial law and to persevere in the revolutionary struggle. “There will never be genuine change under the reactionary ruling system of big compradors and landlords that benefit from the semifeudal and semicolonial character of the Philippines. It is also true that the people can depose a regime in power as they did to Marcos and Estrada. But the people must continue the revolutionary struggle for national and social liberation to attain a just and lasting peace and fundamental changes.”#

--

 
Hinumdumon an balaud-militar, magpursigi ha tukma 
ngan makatadungan nga rebolusyunaryo nga pakigbisog


Nakikig-usa yana an National Democratic Front-Eastern Visayas ha katawhan Pilipino ha paghinumdom han proklamasyon han balaud-militar han pasista nga diktadurya ni Marcos kwarenta anyos na an naglabay. “Gin-imponer han diktador nga hi Marcos an balaud-militar agud ma-monopolisa an poder ha reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema nga nakada ha butnga han nagkakaladkad nga krisis,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago Salas. “An ginsesering nga bag-o nga katilingban o new society ni Marcos pareho la gihapon han kadaan nga baga-kolonyal ngan bagapyudal nga sistema nga ginhimo la nga mas matalumpiguson ngan brutal. Pero bisan pa man kahuman han pagbagsak han diktadurya hadton 1986, waray nakit-an nga tinuod nga pagbabag-o an katawhan Pilipino. Ngatanan nga rehimen kataliwan han kan Marcos papreho nga mga niyutiyo han US nga nag-uundong han reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema han dagko nga kumprador ngan agaron-maytuna. Yana labaw ha naglabay, ginpapamatud-an han kasaysayan sugad man han presente nga mga panhitabo an katukmaan ngan ka-makatadungan han paningkamot han katawhan ha rebolusyunaryo nga pakigbisog.”

Ginsukna gihap ni Fr. Salas an rehimen Aquino nga usa nga dako nga ipokrito para ha demokrasya, kundi ha kamatuoran putos hin korapsyon sugadman han pagpagrabe han mga panalapas han tawhanon nga katungod pinaagi han Oplan Bayanihan hini nga gindisenyo han US. “Waray anuman nga pagtahub an rehimen Aquino ha pagmenos ha ordinaryo nga masa ngan ha karuyagon hini nga serbihan an interes han dagko nga komprador ngan mga agaron-maytuna, kun diin buhi an ladawan hini ha duha nga pulong: Hacienda Luisita. Para ha usa nga anak han tawo nga ginpusil-patay han usa nga diktador, ginkakalipay ni Aquino an iya pagigin utok-pulbura pinaagi han implementasyon han Oplan Bayanihan kontra ha katawhan ngan ha iya pagtirok han kalugaringon nga duguon nga rekord han mga ekstrahudisyal nga panmatay, tortyur, ilegal nga detensyon, pwersado nga pagpaiwas han mga kablas ha kasyudaran ngan kabaryuhan pabor ha dagko nga mga negosyo, ngan iba pa nga panalapas han tawhanon nga katungod. Ginsusubad gihap ni Aquino an diktadurya ni Marcos, nga nagpagwapo ngan gintawag an paghahadi hini nga mahiyom-hiyom nga balaud-militar, pinaagi han paghatag hin hiyom ha maraksot nga nawong han pasismo ha pagtawag hini ha mga pangatake han militar kontra ha katawhan ilarum han Oplan Bayanihan komo “mga operasyon ha ngaran han kamurayawan ngan kauswagan” (peace and development operations).

Gindugang pa ni Fr. Salas nga an darahunon nga “kamurayawan ngan kauswagan” usa nga maraut nga tiaw ha katawhan. “Tiunan-o magkakamay-ada hin kamurayawan kun ginmamalakab-ot han rehimen Aquino nga hibangon an rebolusyunaryo nga kagiusan pinaagi han pwersa han militar nga ha sugad nagparalisa ha erestorya pankamurayawan? An kamutangan han mga konsultant ha kamurayawan han NDFP sugad kan Eduardo “Ka Edong” Sarmiento han Eastern Visayas naglaladawan han nagpapadayon nga pulitikal nga pananalumpigos ngan an nagpapabilin nga kawaray kasiguruhan han kamurayawan. Makaduha hi Ka Edong ng gintortyur ngan ginpriso ha pag-ato ha diktadurya nga Marcos, ginpriso gihap hiya ha panahon ni Arroyo, ngan yana nadiri hi Aquino nga buhian hiya ngan an iba pa nga mga konsultant ha kamurayawan han NDFP ngan mga pulitikal nga preso. Padayon gihap nga nagkukuri an katawhan ilarum han kuntaloy kauswagan nga adyenda han rehimen Aquino sugad han temporaryo nga limos nga eskema han 4Ps, imperyalista nga pagmina, pribatisasyon han mga batakan nga serbisyo sugad han Public-Private Partnership, ngan iba pa nga mga imposisyon han neoliberal nga globalisasyon. Dugang pa nga ginkakaatubang han katawhan an ginpagrabe nga pananalumpigos ngan panraugdaug ha tidaraon tungod han pagpinirit han imperyalista nga US han paghahadi hini ha Pilipinas ngan ha Asia-Pacific nga rehiyon.”

Nanawagan an NDF-EV spokesperson ha katawhan nga diri hingalimtan an mga liksyon han balaud militar ngan maningkamot ha rebolusyunaryo nga pakigbisog. “Diri magkakamay-ada hin anuman nga tinuod nga pagbabag-o ilarum han reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron-maytuna nga nakakatagamtam tikang ha bagapyudal ngan baga-kolonyal nga kinaiya han Pilipinas. Tinuod gihap nga marurumpag han katawhan an usa nga rehimen nga aada ha poder sugad han ginhimo nira kan Marcos ngan Estrada. Pero kinahanglan nga ipadayon han katawhan an rebolusyunaryo nga pakigbisog para ha nasyunal ngan pankatilingban nga pagtatalwas agud makab-ot an makatadungan ngan panmaihaan nga kamurayawan ngan mga pundamental nga pagbabag-o.”#