16 September 2019

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | Kundenaron an kamadarahug han kapulisan ha Hongkong –PKP

HUGOT NGA GINKUNDENAR han Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ha pahayag hini hadton Septyembre 2 an grabe nga kabangis han kapulisan han Hongkong kontra ha mga demonstrador ngan ordinaryo nga sibilyan. Sigon ha PKP, tuyo hini nga kamadarahug nga puypuyon an mga protesta han katawhan han Hongkong nga nagtikang hadton Hunyo kontra ha usa nga ginproponer nga balaud para ha ekstradisyon.

Ha direksyon han administrasyon han Hongkong ilarum han gubyerno han China, nagpakita an mga pulis han armas, gumamit han tear gas ngan batu ta, ngan nanmomba han tubig ha mga nagpoprotesta. Dose-dosena na an nasamaran ngan gatus-gatusan na na an gin-aresto ha mga naglabay nga semana.

Nagpahayag han pakikig-usa an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Pilipinas nga nahiaaguman liwat an parehas nga diktaduryal nga paghahadi nga waray pag-alang nga naga mit han estado poder para ha mga katuyuanan hini. Sigon ha PKP, kinahanglan magdig-on an katawhan han Hongkong ha mga demokratiko nga pakigbisog hini atubangan han grabe nga pasismo.

Pahimatngon liwat hini, kinahanglan magin ma binantayon an katawhan han Hongkong ha panginginlabot han US ngan iba nga poderoso nga nasud.

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | NDF-EV: Kundenaron an pangatake han 8th ID ha mga lokal nga upisyal

AN PANGATAKE NGAN panmirit han 8th Infantry Division-Philippine Army ha mga sibilyan nga upisyal ngan lokal nga gubyerno an nagbubuksas nga hira ngan hi Rodrigo Duterte an tinuod nga persona non grata han katawhan -- ini an iginpagawas nga pahayag han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) hadton Septyembre 4.

Ginkundenar ni Fr. Santiago "Ka Sanny" Salas, tagapagyakan han NDF-EV, an pasista nga militar ngan an DILG han rehimen Duterte ha panmirit hini han mga upisyal nga ideklarar an PKP-BHB-NDF nga mga persona non grata. Sigon ha iya, ginsusuportahan hini an panawagan han hustisya para ha mga ginpatay ngan ginharas para la yumukbo ha pasista nga pagha hadi ni Duterte.

Ginlaygay ni Fr. Salas an magkalain-lain nga pangatake ha mga lokal nga upisyal. Lakip dinhi an pagpatay ha diri mamenos ha unom nga upisyal han barangay ha isla han Samar. Sigon kan Salas, angay la nga ig-insister han mga lokal nga upisyal ngan han katawhan an ira mga demokratiko nga katungod, atuhan an militarisasyon, ngan sukton hi Duterte ngan an berdu go nga mga tawuhan hini.

LARAB SEPTYEMBRE 7 BALITA | PKP, nanawagan han patriyotiko nga prente kontra ha imperyalista nga China

NAGPAGAWAS HINI NGA Agosto 26 an Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) han pahayag nga nananawagan nga magkaurusa ngan tukuron an usa nga nasyunal nga patriyotiko nga prente kontra ha sustenido ngan sistematiko nga panginlabot han super poder nga China. Ini nga pahayag iginhubad na ha Winaray ngan iginpasamwak.

Gin-aaghat han PKP an mga Pilipino nga ipanawagan an pagpaiwas ha ngatanan nga higamit militar han China ha mga isla han Spratly, ngan an mga pwersa hini labi na an barko han Coast Guard nga Tsino ha Panatag Shoal nga nakakaulang ha mga Pilipino nga parupangisda.

Iginpanawagan liwat ha nasud nga papagbatunon an China kabahin ha insidente ha Recto Bank diin gin-atake an mga parupangisda nga Pilipino, pagpahunong ha mga aktibidad han China ha eksklusibo nga pan-ekonomiya nga sona sugad han sobra nga pangisda ngan pagdakop ha mga nanenelikado nga ihalas nga kamanampan nga marino. Angay liwat nga ipa hunong an China ha pagpapadara han ira mga bokis de gerra ha aton teritoryo ngan iba pa nga eksplorasyon.

Sering han PKP, poyde mag-insister an ka tawhan nga baydan han China an masobra $175 bilyon para ha mga nahibang nga diri mamenos ha 125 kwadrado kilometro han bahura tungod ha iginlasar nga reklamasyon. Bayad gihap hini para ha plete han ira pira katuig nga pag-estar sakob han aton teritoryal nga katubigan.

Tukma gihapon nga ipanawagan han mga Pilipino nga himuon nga pampubliko an ngatanan nga kasarabutan ha pautang ha China. Kinahanglan liwat ikanselar na an mga kasarabutan nga kontra ha interes ngan kaupayan han katawhan Pilipino sugad han mga proyekto ha Chico River ngan Kaliwa nga mga dam.

Dugang pa, angay liwat kanselahon an lisensya ha operasyon han China Telco ngan Huawei Technologies Inc. nga pananag-iya han China agud ipahunong an pagdumara hini ha mga kompaniya ha telekomunikasyon pinaagi han mga tawuhan hini.

Gin-aaghat han PKP an ngatanan nga parupangisda nga Pilipino ngan mga opereytor han fishing boat nga magkaurusa ngan tinagdagko nga gumios ngan magin ha unahan hini nga pakigbisog ha pagdepensa ha aton teritoyal nga katubigan.

Magin an mga patriyotiko nga pwersa han gubyerno, upod an mga militar ngan pulis, ginkukumbinser han PKP nga makiusa ha pag-ato han katawhan Pilipino.