17 December 2017

National Democratic Front of the Philippines
Eastern VisayasPahayag ha Mantalaan
Disyembre 10, 2017

Magkaurusa ngan atuhan an diktaduryal nga rehimen US-Duterte han ngatanan nga porma han pakigbisog

Hini nga Disyembre 10, nagpahayag han pagkaurusa an National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas ha katawhan ha paghinumdom han Internasyunal nga Adlaw han Tawhanon nga Katungod ngan pagkundenar ha nabubug-os nga pasista nga diktadura han rehimen US-Duterte. “Kita ha NDF-EV hugot nga nakundenar ha ginpapaluyuhan-han-US nga despotiko nga Rodrigo Duterte ha paggamit ha Proklamasyon Ihap 360 agud tawagon nga terorista ngan puypuyon an Partido Komunista han Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan ngan National Democratic Front of the Philippines, sugadman agud arbitraryo nga utdon an NDFP-GRP nga erestorya pankamurayawan,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago “Sanny” Salas. “Gin-gagamit yana ni Duterte an militar ngan pulisya agud atakihon an katawhan ngan an ira mga rebolusyunaryo nga pwersa sugad liwat an pampulitika nga oposisyon.”

Gindugang ni Fr. Salas nga, “An tinuod nga terorista amo an pan-atake nga ayam han US nga ada ha Malacañang. Sakob han waray pa duha katuig, ginpakita ni Duterte nga mas grabe pa hiya nga tirano tanding kan Marcos ha pagmando han tinagdamo nga pagpatay ha masobra 13,000 nga tawo ha gintatawag nga gerra kontra-druga, ha pagwakay ha Marawi City ngan panraugdaug ha katawhan Moro, ngan ha pagpatuman han mabangis nga Oplan Kapayapaan ha kabaryuhan. Ginpapakpakan han US hi Duterte tungod kay ginhimo hini nga lehitimo an pagtawag nga terorista ha mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Pilipinas, ngan tungod han iya desperado nga pagsulay ha dunot nga bagapyudal ngan bagakolonyal nga naghahadi nga sistema.”

Gintudlok han tagapagyakan han NDF-EV an ginpapintas nga pangangatake han militar ngan pulisya ha mga sibilyan. “Nangangalas an masa nga parag-uma ha grabe nga panalapas ha mga tawhanon nga katungod ngan internasyunal nga makatawo nga balaud ha kabaryuhan. Masobra 1,000 katawo an nag-ebakwet ha mga baryo ha kairayahan han Calbiga ngan Pinabacdao ha prubinsya han Samar ha naglabay nga Abril. Diri pa la maiha, sisenta nga pamilya liwat an nag-ebakwet ha pira nga baryo ha Matuguinao tungod han mapintas nga militarisasyon nga nagamit han mga grupo nga paramilitar agud tarhugon an katawhan. Samtang, ha Northern Samar, gatus-gatos kapamilya ha mga bungto han Catarman, Lope de Vega, Silvino Lobos, Catubig, Laoang, Las Navas, Gamay ngan Palapag an nagkukuri ha militarisasyon. Ginkadto han militar ha mga sibilyan an kangalas hini kahuman maperdi han Bagong Hukbong Bayan an detatsment han paramilitar ha Brgy. Geparayan de Turag, Silvino Lobos hadton Marso 30. Tikang Abril, an mga parag-uma ha mga barangay han Poponton, San Isidro ngan San Miguel ha Las Navas padayon nga gintatawag nga “mga tagsuporta han NPA” ngan ginhaharas han militar ngan han napakilala la nga “DJ Whisper” nga kontra-komunista nga tagasulsol ha lokal nga istasyon han radyo.

“Sugad han nagawas ha mga report han midya, labaw na nga gintatalapas an mga indibidwal nga katungod han mga sibilyan ngan mga pankatilingban nga aktibista. Mayda na masobra 20 nga priso pulitikal ha Eastern Visayas ngan natikadamo an ira ihap. Hadton Nobyembre 24 ha Brgy. Osmeña, Palapag, an mga sundalo han 20th IB iligal nga ginpan-aresto ngan ginsalawdan han buwa nga illegal possession of firearms hira Richard Albino, Arnel Aquino ngan Tine Gerbo, mga parag-uma nga naukoy ha nasering nga baryo. An tag-undong han tawhanon nga katungod nga hi Sargie Macallan han Katungod-Northern Samar, nga nakig-estorya agud mapagawas an tulo, ginsuntok ngan ginpitlok han kumander han 20th IB nga hi Lt. Col. George Domingo. Mayda liwat 80 nga parag-uma ha Northern Samar nga napiritan ha mga buwa nga pagsurender komo “mga kaapi han NPA”  tungod ha kahadlok. Naprotesta an mga lider ngan organisasyon han parag-uma ha rehiyon tungod ha pagharas ngan surbeylans han gintatahapan nga mga  elemento han militar. Ginbuksas liwat ha midya han mga ligal nga aktibista ha Tacloban City nga natuod hira nga ginkawatan han militar an ira upisina para ha impormasyon ngan gintatarhug hira pinaagi ha pagsinunod ha ira.”

Gin-aghat ni Fr. Salas an katawhan nga bug-uson an pinakahiluag nga posible nga pagkaurusa, tumindog para ha ira mga katungod ngan ibuksas, ihimulag ngan patalsikon an rehimen US-Duterte. “Pinaagi ha pagtinawag ha ira nga mga terorista, karuyag ni Duterte nga talapason hin waray bisan ano nga baratunon an mga katungod han mga rebolusyunaryo ngan ngatanan nga iba pa nga oposisyunista ha iya pasista, kurap ngan niyutiyo nga rehimen. Karuyag niya tukuron an butad nga pasista nga diktadura ngan maghadi ha katawhan pinaagi han ngirhat. Sanglit, kinahanglan tumindog an demokratiko nga kagiusan masa kontra ha diktaduryal nga  mga maniobra ni Duterte ngan pakyason an iya mga despotiko nga larang. Kinahanglan nira bug-uson an pinakahiluag nga pagkaurusa agud baliskaron an sitwasyon kontra kan Duterte ngan paiwason hiya sugad han ira ginhimo ha mga rehimen nira Marcos ngan Estrada.

“Kun an rehimen US-Duterte magbubuhat han hiluagan nga panmatay kontra ha mga ligal nga pakigbisog han katawhan, ha luyo nga bahin kakarawton han Bagong Hukbong Bayan an ngatanan nga nalikay hini nga makamaratay nga pananalumpigos ngan aaghaton hira nga kumatin han armas komo pinakahitaas nga porma han pakigbisog. Ha Internasyunal nga Adlaw han Tawhanon nga Katungod, nananawagan an NDF-EV ha katawhan nga diri gud kalimtan, kundi permi magmadig-on ha ira katungod nga magrebolusyon ngan ha ira katungod ha pagdesisyon-ha-kalugaringon kontra ha diri-makatadungan ngan matalumpiguson nga rehimen Duterte ngan amo hini nga imperyalista nga US.”#
--

Unite and resist the dictatorial US-Duterte regime with all forms of struggle

This December 10, the National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas expressed solidarity with the people in observing International Human Rights Day and condemning the rising fascist dictatorship of the US-Duterte regime. "We in NDF-EV strongly condemn the US-backed strongman Rodrigo Duterte for using Proclamation No. 360 to brand and suppress as terrorists the Communist Party of the Philippines, New People's Army and National Democratic Front of the Philippines  as well as arbitrarily terminate the NDFP-GRP peace talks," said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago "Ka Sanny" Salas. "Duterte is now using the military and police to attack the people and their revolutionary forces as well as the political opposition."

Fr. Salas added, "The real terrorist is the US attack dog in Malacañang. In less than two years, Duterte showed himself a tyrant worse than Marcos for ordering the mass murder of more than 13,000 people in the so-called war on drugs, pulverizing Marawi City and persecuting the Moro people, and carrying out the brutal Oplan Kapayapaan in the countryside. The US applaud Duterte for legitimizing its terror-tagging of the Philippine revolutionary forces and for desperately buttressing the rotten semifeudal and semicolonial ruling system."

The NDF-EV spokesperson noted the heightened attacks of the military and police on civilians. "The peasant masses seethe at the gross violations of human rights and international humanitarian law in the countryside. More than 1,000 people evacuated hinterland barrios of Calbiga and Pinabacdao in Samar province last April. More recently, sixty families also evacuated some barrios in Matuguinao because of intense militarization with paramilitary groups terrorizing the people. Meanwhile, in Northern Samar, hundreds of families in the towns of Catarman, Lope de Vega, Silvino Lobos, Catubig, Laoang, Las Navas, Gamay and Palapag suffer from militarization. The military turned its wrath on the civilians after the New People's Army overran the paramilitary detachment in Brgy. Geparayan de Turag, Silvino Lobos last March 30. Since April, the peasants in the barangays of Poponton, San Isidro and San Miguel in Las Navas have been continually tagged as "NPA supporters" and harassed by the military as well as its anonymous Red-baiter "DJ Whisper" in the local radio station.

"As media reports indicate, the individual rights of civilians and social activists are increasingly violated. There are more than 20 political prisoners in Eastern Visayas and their number is bound to increase. Last November 24 in Brgy. Osmena, Palapag, soldiers of the 20th IB illegally arrested and falsely accused with illegal possession of firearms Richard Albino, Arnel Aquino and Tine Gerbon who are all peasants and residents of the said village. Human rights advocate Sargie Macallan of Katungod-Northern Samar, who negotiated for the release of the three, was also punched and choked by 20th IB commander Lt. Col. George Domingo. Around 80 peasants in Northern Samar were also forced into fake surrenders as "NPA members" out of fear for their lives. Peasant leaders and organizations in the region protest the harassment and surveillance by suspected military elements. Legal activists in Tacloban City have exposed to the media they believe the military had robbed their office for information as well as intimidate them by following them around."

Fr. Salas urged the people to form the broadest possible unity, stand up for their rights and expose, isolate and oust the US-Duterte regime. "By resorting to terrorist-tagging, Duterte wants to violate the rights, without any accountability, of revolutionaries and all other oppositionists to his fascist, corrupt and puppet regime. He wants to install an outright fascist dictatorship and rule over the people through terror. The democratic mass movement must thus stand up to the dictatorial maneuvers of Duterte and thwart his tyrannical schemes. They must form the broadest unity to turn the tables on Duterte and turn him out of office in the same way they did to the Marcos and Estrada regimes.

"If the US-Duterte regime will unleash mass murder against the legal struggles of the people, the New People's Army on the other hand will welcome all those fleeing this deadly persecution and urge them to take up arms as the highest form of struggle. On International Human Rights Day, the NDF-EV calls on the people to never forget but always assert their right to revolution and their right to self-determination against the unjust and oppressive Duterte government and its US imperialist master."#

24 April 2016

On 43 fighting years of the NDFP and the NDF-EV's views on the 2016 elections

We in Eastern Visayas celebrate today the 43rd anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), which was founded on April 24, 1973 at the height of Marcos's martial law. The NDFP is the formal organization of the national united front. Along with the leadership of the working class and the armed struggle, the national united front serves as one of the three crucial weapons for the victory of the national democratic revolution with a socialist perspective. From working class leadership and the basic alliance of workers and peasants, the basic revolutionary forces are even further strengthened by the participation of the urban petty bourgeoisie, mobilizing the vacillating national bourgeoise, and taking advantage of the splits among the reactionary ruling classes to defeat them one by one, and through these bring to fruition the revolutionary democratic power of the people.

The national united front thus makes it possible to build the broadest unity to isolate and overthrow the ruling classes of landlords and comprador big bourgeoisie and their US imperialist master. Consequently, since the founding of the NDFP, the Filipino people have won brilliant victories in their mass struggles and uprisings, and learned important lessons in building their democratic power to serve the armed revolution.

The reactionaries frequently brandish the bourgeois elections to cajole the revolutionary organizations into participating. The NDFP does not and cannot join the bourgeois elections, not just because it is against revolutionary principles but because it is also a given that these are dominated by the reactionaries to block those who carry the people's agenda of national sovereignty and democracy. Nevertheless, through revolutionary dual tactics, the NDFP can clarify to the people how farcical the elections are and help them how to regard the various election candidates with regard to their interests. This will strengthen the revolutionary struggle and have positive value for the peace talks and other long-term issues.

No one among the major presidential candidates, party and coalition except the Makabayan Bloc led by senatorial candidate Neri Colmenares offers any comprehensive program to assert national sovereignty, social and economic reforms, and other fundamental alternatives to the reactionary ruling system. However, all the five major presidential candidates have committed openness to the resumption of peace talks between the NDFP and the Government of the Philippines (GPH).

The Filipino people express their utmost aversion in ranking Mar Roxas lowest in surveys, but should remain vigilant against this anointed successor of the US-Aquino regime, who can still be engineered to win the elections and continue the anti-people attacks of neoliberal policy  and counterrevolution.

Sen. Grace Poe has comprehensively defined the grounds for electoral alliance with the Makabayan Bloc including upholding national sovereignty and territorial integrity, respect for human rights, national industrialization and genuine land reform. Thus she is way ahead of Davao Mayor Rodrigo Duterte, despite his proposal to the NDFP for a coalition government, offer of a number of cabinet positions, and indicating the patriotic and progressive grounds for a just peace.

The Filipino people should actively oppose and defeat the ambition of Bongbong Marcos, son of the late dictator, who is running for the vice-presidency by spending vast sums from the money his family looted from the people estimated at more than $10 billion. Another leading vice-presidential aspirant, Sen. Francis Escudero, has expressed openness and perspective for long-term cooperation for solving the people's basic problems.

In Eastern Visayas, the worst political dynasties and bureaucrat capitalists oppress and exploit the people to strengthen and further the ruling classes of landlords and compradors and their US imperialist master. They push the neoliberal policy that prevent genuine land reform and national industrialization, and they support counterrevolutionary programs such as Oplan Bayanihan that breed so many human rights violations. They are also behind illegal drugs, illegal gambling and private armies that commit so many election-related killings most deplorably exemplified in Calbayog City, Western Samar.

These local despots include former congressman Raul Daza and Gov. Jose Ong, Jr. and his nephew Edwin Ong who is running for congressman in Northern Samar, Cong. Milagrosa Tan who heads a dynasty in Western Samar, Cong. Ben Evardone in Eastern Samar, and Gov. Dominic Petilla in Leyte. They think they can rule forever but forget that the people and their armed revolutionary movement will continue to rise and grow stronger and cause their overthrow in the long run.

However the elections will turn out, the NDFP calls on the people that their choices should not be limited to thieves and criminals from the ruling classes. They can best of all choose the revolutionary armed struggle and fight to overthrow the reactionary ruling system and achieve a peaceful, just and progressive society. Revolution, not elections!

--
Waray version

Hiunong ha 43 katuig nga pakig-away han NDFP ngan an
pagkita han NDF-EV hiunong ha eleksyon ha 2016

Ginseselebrar naton yana ha Eastern Visayas an ika-43 nga anibersaryo han National Democratic Front of the Philippines (NDFP), nga gintukod hadton Abril 24, 1973 ha pungkay han balaud militar ni Marcos. An NDFP an pormal nga organisasyon han nasyunal nga nagkakaurusa nga prente. Kaupod an pamumuno han klase nga trabahador ngan an armado nga rebolusyon, nagseserbe an nasyunal nga nagkakaurusa nga prente komo usa han tulo nga gamhanan nga armas para ha kadaugan han nasyunal demokratiko nga rebolusyon nga may sosyalista nga perspektiba. Tikang ha pamumuno han klase nga trabahador ngan han batakan nga alyansa han mga trabahador ngan parag-uma, dugang pa nga ginpapakusog an mga batakan nga rebolusyunaryo nga pwersa han partisipasyon han petiburgesya ha kasyudaran, pagpagios ha nasyunal burgesya nga may matiwug-tiwog nga kinaiya, ngan pagsingabot ha gutak giutan han reaksyunaryo nga naghahadi nga klase agud pausa-usa hira nga perdihon, ngan pinaagi hini bug-uson an rebolusyunaryo nga demokratiko nga poder han katawhan.

Ha sugad nahihimo nga posible han nasyunal nga nagkakaurusa nga prente nga matukod an pinakahiluag nga pagkaurusa agud ihimulag ngan rumpagon an naghahadi nga klase han mga agaron maytuna ngan dagko nga burgesya kumprador ngan an ira agaron nga imperyalismo nga US. Tungod hini, tikang han katukod han NDFP, naidaug han katawhan Pilipino an magranggat nga kadaugan ha ira mga panmasa nga pakigbisog ngan pag-aalsa, ngan nahibaro han mga mahinungdanon nga liksyon ha pagtutukod han ira demokratiko nga poder agud magserbe ha armado nga rebolusyon.

Agsub igpalaypakay han mga reaksyunaryo an burges nga eleksyon agud aghaton an mga rebolusyunaryo nga organisasyon nga magpartisipar. An NDFP diri naapi ngan diri poyde umapi ha burges nga eleksyon, diri la tungod kay natipa ini ha mga rebolusyunaryo nga prinsipyo kundi tungod kay hatag na nga gindodominaran an eleksyon han mga reaksyunaryo nga nag-uulang hadton nagdadara han adyenda han katawhan para ha nasyunal nga soberaniya ngan demokrasya. Bisan pa man kun sugad, subay ha paggamit han rebolusyunaryo nga duhaan nga taktika, mahihimo han NDFP nga magklaro ha katawhan nga buaw an reaksyunaryo nga eleksyon ngan buligan hira kun tiunan-o tatagdon an magkadirudilain nga mga kandidato kasumpay ha ira interes. Magagamit ini ha pagpakusog han rebolusyunaryo nga pakigbisog ngan ha pagkunsidera ha erestorya pankamurayawan ngan iba pa nga panmaihaan nga karukayaknon.

Labot han Makabayan Bloc ha pangunguna ni Neri Colmenares nga kandidato pagka-senador, waray bisan hin-o ha mga mayor nga kandidato pagka-presidente, partido ngan koalisyon an naghahatag hin kumprehensibo nga programa agud ig-insister an nasyunal nga soberaniya, pan-ekonomiya ngan pankatilingban nga reporma, ngan iba pa nga mga pundamental nga alternatibo ha reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema. Kundi, an ngatanan nga mayor nga mga kandidato pagka-presidente nagpahayag hin pagin abyerto ha utro nga pag-abri han erestorya pankamurayawan giutan han NDFP ngan han Gubyerno han Pilipinas.

Nagpahayag han grabe nga pagdumiri an katawhan Pilipino kan Mar Roxas ha paghan-ay hini nga pinakahimubo ha sarbey, kundi kinahanglan magpabilin nga mabinantayon kontra ha ginbasbasan nga sumurunod ha rehimen US-Aquino, nga poyde pa mamaniobra agud magdaug ha eleksyon ngan igpadayon an kontra-katawhan nga pangatake han neoliberal nga palisiya ngan kontra-rebolusyon.

Kumprehensibo nga gintagud-tagod ni Sen. Grace Poe an basaranan para ha elektoral nga alyansa ha Makabayan Bloc lakip na an pag-undong han nasyunal nga soberaniya ngan teritoryal nga integridad, pagrespeto ha tawhanon nga katungod, nasyunal nga industriyalisasyon ngan tinuod nga reporma ha tuna. Ha sugad, lamang hiya kan Davao Mayor Rodrigo Duterte, ha luyo han ginproponer hini nga koalisyon nga gubyerno ha NDFP, proposisyon para ha pira nga posisyon ha gabinete, ngan pagpahayag hin patriyotiko ngan progresibo nga basaranan para ha makatadungan nga kamurayawan.

Kinahanglan aktibo nga atuhan ngan perdihon han katawhan Pilipino an ambisyon ni Bongbong Marcos, anak han dati nga diktador, nga nadalagan pagka-bise presidente pinaagi han paggastos han bulto tikang ha kwarta nga ginkawat han iya pamilya tikang ha katawhan nga gintatantiya nga sobra $10 bilyon. An usa nga nangunguna nga kandidato pagkabise-presidente, hi Sen. Francis Escudero, nagpahayag hin pagin abrido ngan ha perspektiba para ha panmaihaan nga kooperasyon para ha pagsolbar han mga batakan nga problema han katawhan.

Ha Eastern Visayas, gintatalumpigos ngan ginpapahimulsan an katawhan han pinakalanong nga mga pampulitika nga dinastiya ngan mga burukrata kapitalista agud padig-unon ngan ig-undong an interes han naghahadi nga mga klase han mga agaron maytuna ngan kumprador ngan an ira amo nga imperyalismo nga US. Iginduduso nira an neoliberal nga palisiya nga nagpupugong ha tinuod nga reporma ha tuna ngan nasyunal nga industriyalisasyon, ngan ginsusuportahan nira an kontra-rebolusyunaryo nga programa sugad han Oplan Bayanihan nga nagdudurot hin damo nga panalapas ha tawhanon nga katungod. Hira liwat an nagpapaluyo han iligal nga droga, iligal nga huygo ngan mga private army nga naghihimo han mga pagpinanmatay nga may kalabutan ha eleksyon nga makarimadima nga ginpakita ha Calbayog City, Western Samar.

Lakip hini nga mga lanong hira anay kongresman Raul Daza ngan Gov. Jose Ong, Jr. ngan an iya umangkon nga hi Edwin Ong nga nadalagan pagka-konggresman ha Northern Samar, Cong. Milagrosa Tan nga pinuno han dinastiya ha Western Samar, Cong. Ben Evardone ha Eastern Samar, ngan hi Gov. Dominic Petilla ha Leyte. Kahuna nira nga waray katapusan na an ira paghahadi kundi nangangalimtan nira nga an katawhan ngan an ira armado nga rebolusyon padayon nga nasulong ngan nagtitikakusog, nga ha dayuday amo an magpapabagsak ha ira.

Ano man an kagawsan han eleksyon, nananawagan an NDFP ha katawhan nga an ira mga pagpipilian diri kinahanglan malimitar ha mga kawatan ngan kriminal tikang ha mga naghahadi nga klase. Pinakamaupay ha ngatanan kun pilion nira an rebolusyunaryo nga armado nga pakigbisog ngan pabagsakon an reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema ngan kab-uton an murayaw, makatadungan ngan progresibo nga katilingban. Rebolusyon, diri eleksyon!!07 April 2013

NDF-EV warns politicians against vote-buying and election violence

Press Release
April 7, 2013


The National Democratic Front-Eastern Visayas today said that election candidates campaigning in the revolutionary jurisidiction will be strictly monitored to prevent vote-buying and election violence. “The election candidates must comply with the guidelines of the people's democratic government, especially the prohibition of vote-buying and coercion,” said Fr. Santiago Salas, NDF-EV spokesperson. “While the reactionary ruling system pretends to undergo clean and honest elections, the reality is that traditional politics have always meant the use of money and armed minions to buy and coerce votes. Thus, the revolutionary movement asserts to the traditional politicans that such condescencion towards the people will not be tolerated.”

The NDF-EV spokesperson noted that previous studies have shown the reactionary elections as elitist and rotten to the core. “Even the legally allowed ceilings for campaign spending show that candidates for top positions must be multimillionaires. That means they are representatives of big landlords and big business. Noynoy Aquino, for example, legally spent more than P400 million in 2010 to win the presidency. In reality, however, a candidate for president can spend more than P2 billion to mobilize the resources necessary to win, according to a 2001 study by IBON Foundation on the 1998 Estrada presidential campaign.

“Candidates at the local level spend commensurately. A  candidate for governor or congressman typically spends P100-200 million to win, not just in the legal campaign, but to either buy or coerce votes. They are spending such for three-year positions roughly worth about P 3 million in accumulated salaries. It goes to show that the winning candidates will be recouping their spending by continuing the vicious cycle of systematic corruption, patronage politics and crime while in power.”

Fr. Salas said the New People's Army has been tasked  to enforce the guidelines of the people's democratic government in the reactionary elections. “The NPA will be vigilant against vote-buying, which is forbidden by the people's democratic government. The buying of votes takes advantage of the people's desperation as well as sows corruption and disunity. Even families have been known to fight among themselves over money from rival politicians. Thus, the NPA will confiscate any war-chest for vote-buying by the politicians, and turn these over to the local organs of political power and mass organizations to be used for the benefit of the people. However, if the election candidates will give financial support to projects for the benefit of the people and not for the buying of individual votes, they will be allowed to do so.”

The NDF-EV spokesperson also warned that armed minions of reactionary candidates, including the military, police and paramilitary, will be regarded as legitimate targets by the NPA. “It is well-known that traditional politicians build up their own private armies as well as cultivate relationships with the military, police and paramilitary. The NPA intends to break up these private armies and confiscate their weapons for coercing votes and sowing fear among the people. Government security forces who bolster the private armies of the traditional politicians are of course legitimate targets. In their negotiations for electoral access to revolutionary areas, the election candidates have already been made fully aware of the guidelines regarding their security escorts. Any violation will be accordingly dealt with.”

Fr. Salas said vote-buying and election violence prove the pro-elite and rotten state of the reactionary ruling system. “Vote-buying and election violence are essential to the reactionary elections and unmask the farce of the process. Even the strict vigilance of the NPA and those who serve as election watchdogs can only to do so much. The only way to a genuinely democratic system of governance such as that enjoyed in the revolutionary areas is in doing away with the reactionary ruling system entirely.”#

--

NDF-EV nagpahimatngon ha mga pulitiko kontra ha pamalit hin botos
ngan paggamit han pwersa ha eleksyon

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, Tagapagyakan
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas


Ginsering yana han National Democratic Front-Eastern Visayas nga hugot nga babantayan an mga kandidato ha eleksyon nga nangangampanya ha sakob han rebolusyonaryo nga lupgop agud pugngan an pamalit hin botos ngan an paggamit hin kusog ha eleksyon. “An mga kandidato ha eleksyon dapat masubay ha mga gintalaan han demokratiko nga gobyerno han katawhan, labi na kabahin ha pagdiri han pamalit hin botos ngan an panmirit,” sering ni Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, tagapagyakan han NDF-EV. “Samtang napakuno-kuno an reaskyunaryo nga naghahadi nga sistema nga naagi ha malimpyo ngan tangkod nga eleksyon, an kamatuoran amo nga an tradisyunal nga pulitika pirme nangangaruyag sidngon han paggamit hin kwarta ngan armado nga tawohan agud mamalit ngan mamirit hin botos. Sanglit, gindudun-an han rebolusyonaryo nga kagiusan ha mga tradisyunal nga pulitiko nga an sugad nga pagmenos ha katawhan in diri tutugutan.”

Ginsering han tagapagyakan han NDF-EV nga ginpakita han dati pa nga mga pag-aram nga elitista ngan dunot ha esensya an reaksyunaryo nga eleksyon. “Bisan an gintutugutan nga tubtuban nga gastos ha pangangampanya in nagpapakita nga an mga kandidato ha mga hataas nga pusisyon kinahanglan nga multimilyonaryo. Karuyag sidngon, mga tinaglawas ini hira han mga dagko nga agaron maytuna ngan dagko nga negosyo. Hi Noynoy Aquino, pananglitan, in ligal nga gumastos hin sobra P400 milyon hadton 2010 agud magdaug ha pagka-presidente. Pero ha kamatuoran, an kandidato ha pagka-presidente pwede nga gumastos han maabot P2 bilyon agud magamit an mga rekurso nga kinahanglan agud magdaug, sigon ha usa nga pag-aram hadton 2001 han IBON Foundation kabahin ha 1998 nga kampanya ha pagka-presidente ni Estrada.

“Katugbang liwat an gastos han mga kandidato ha lokal nga lebel. An kandidato ha pagka-gobernador o kongresman kasagaran nagastos hin P100-200 milyon agud magdaug, diri la ha ligal nga pangangampanya, kundi ha pamalit o panmirit hin botos. Nagastos hira hin sugad para ha mga pusisyon nga tulo ka tuig an termino nga an suhol kun susumahon porlomenos P3 milyon la. Ginpapakita hini nga an mga nagdaug nga kandidato sigurado nga babawion an ira gastos pinaagi ha pagpapadayon han pabalik-balik na la nga sistematiko nga korapsyon, padrino nga pamumulitika ngan krimen samtang aada ha poder.”

Ginsumat ni Fr. Salas nga gintahasan an New People's Army nga ipatuman an mga pagsurundon han demokratiko nga gobyerno han katawhan ha reaksyunaryo nga eleksyon. “Hugot nga magbabantay an NPA kontra ha pamalit hin botos nga igindidiri han demokratiko nga gobyerno han katawhan. Ginhihimulsan han pamalit hin botos an desperasyon han katawhan ngan nagdudurot liwat hin korapsyon ngan diri pagkaurusa. Bisan ngani ha sakob han mga pamilya in nag-iinaway na tungod hin kwarta ha magkaribal nga mga pulitiko. Sanglit, kukumpiskahon han NPA an anuman nga kwarta nga igintalaan para han pamalit hin botos, ngan ighahatag ini ha mga lokal nga organo han pulitikanhon nga poder ngan mga panmasa nga organisasyon agud magamit para ha kaupayan han katawhan. Kundi, tutugutan liwat an mga kandidato ha eleksyon kun mahatag hira hin suporta nga pinansya ha mga proyekto para ha kaupayan han katawhan ngan diri para mamalit hin indibidwal nga botos.”

Nagpahimatngon liwat an tagapagyakan han NDF-EV nga an mga armado nga tawohan han mga reaksyunaryo nga kandidato, upod na an militar, pulis ngan paramilitar, in kukunsiderahon nga lehitimo nga target han NPA. “Maaram na kita nga an mga tradisyunal nga pulitiko in nagtutukod han ira kalugaringon nga private army ngan nagmamaupay liwat han sumpayan ha mga militar, pulis ngan paramilitar. Karuyag han NPA nga bungkagon ini nga mga private army ngan kumpiskahon an ira armas tungod han ira panmirit hin botos ngan panarhug ha katawhan. Syempre, klaro nga lehitimo nga target liwat an mga pwersa panseguridad han gobyerno nga dugang ha mga private army han mga tradisyunal nga pulitiko. Ha ira mga negosasyon agud makasakob para ha eleksyon ha mga rebolusyonaryo nga erya, ginklaro na ha mga kandidato ha eleksyon an mga pagsurundon kabahin han ira kabunyog nga sekyuriti. Mayda katugbang an anuman nga pagtalapas.”

Ginsering ni Fr. Salas nga ginpapakita han pamalit hin botos ngan paggamit hin kusog ha eleksyon nga para ha mga riko ngan dunot an reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema. “An pamalit hin botos ngan an paggamit hin kusog ha eleksyon in mga kinaiya han rekasyunaryo nga eleksyon nga ginbubuksas an buwa hini nga proseso. Bisan an istrikto nga pagbantay han NPA ngan hadton nagpapanalipod ha eleksyon diri kaya ngatanan. An ultimo nga pamaagi para ha usa nga tinuod nga demokratiko nga sistema nga pan-gobyernohan sugad han dida ha mga rebolusyonaryo nga erya amo an hul-os nga pagsaliwan han reaksyunaryo nga naghahadi nga sistema.”#